Seminár - Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl

11.06.2017 22:00

 

Prostredie školy je tréningovým priestorom, resp. cvičiskom pre nadobúdanie nových zručností detí, žiakov, vrátane tých zručností, ktoré súvisia so schopnosťou riadiť konflikty, usmerňovať ich v rôznych štádiách ich prejavu. 

Seminár Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl, pripravený v spolupráci s Asociáciou mediačných centier Slovenska, bol o praktických krokoch zameraných na možnosti využitia mediácie v škole. 

Hovorili sme o mediácii zo zákona, ale aj o kultúre školy, v ktorej práve využívanie mediačných zručností pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami, ale aj priamo žiakmi v triedach môže v konfliktných situáciách pomôcť zvládať náročné situácie v školskom prostredí. 

Opísali sme rôzne roviny rovesníckej mediácie od zierňovania napätia v triedach (individuálne rozhovory žiaka so žiakom, zastanie sa spolužiaka pred inými spolužiakmi, posilňovanie submisívnejšieho správania, tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede, zmierňovanie stresových situácií) cez pomoc rovesníckych mediátoro triednej učiteľke zvládať dynamiku skupiny (konzultácie o možnom riešení konfliktov, hlas "zdola" smerom k pochopeniu "detského videnia sveta) až po priamu účasť na riešení konfliktov formou rovesníckej mediácie. Tá je možná za predpokladu, že žiak má dôveru spolužiakov, je prirodzenou autoritou prijímanou medzi spolužiakmi, má komunikačné zručnosti, je schopný aktívneho počúvania a za predpokladu, že model mediácie, ktorý používame my, dospelí, je prirodzený pri školských problémoch aj pre deti.

Súčasťou oboznámenia s témou zavádzania rovesníckej mediácie do školy bol aj popis možnej štruktúry programu s praktickými návrhmi realizácie aktivít, prípadovými štúdiami, modelovými situáciami v danej oblasti. 

Dušana Bieleszová

Späť