Seminár pre koordinátorov výchovy k ľudským právam - Zvolen

10.10.2019 21:03


"Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak", je názov programu, ktorý realizuje Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Program bol podporený Ministerstvom spravodlivosti a jednou z prezentovaných tém bola školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj zlepšovania školskej  klímy, kultúry, participácie detí na chode školy.

Prvú časť lektorovala kolegyňa Eva Koprena a vo svojej časti seminára sa zamerala na príčiny konfliktov medzi žiakmi, medzi žiakmi a dospelákmi. Venovala sa aj novovynárajúcim potrebám, názorovým rozdielom a výchove k občianstvu. 

Druhá časť seminára bola lektorovaná v septembri a zamerali sme sa na aktuálne odporúčania legislatívneho charakteru v kontexte vzdelávania v školskej a rovesníckej mediácii. Opísali sme priestor, v akom sa téma výchovy k ľudským právach môže realizovať. Odporúčania zazneli v rovine podpory skupinovej práce, ktorá umožňuje vzájomné zdieľanie v tíme. Pomenovali sme kľúčové metody a formy práce so žiakmi, aj témy, ktoré tvoria obsah programu zameraný na rovesnícku mediáciu a riešenie napätých situácii. 

Nové skúsenosti žiakov sú súčasťou nových tém rozhovorov a následne i zdrojom nových konfliktov v školskom prostredí. Model riešenia žiackych konfliktov rozhodnutím dospelej autority vedie k zrýchleniu upokojenia rušivej situácie v triede, no z dlhodobého hľadiska neučí procesom zmierovania samotných žiakov. Presvedčenie mladých ľudí „najlepšie je súhlasiť a nepýtať sa“, obmedzuje komunikáciu a potláča názorovú rozdielnosť. Rovesnícka mediácia môže byť v školskom prostredí dôležitým krokom k vytváraniu schopnosti žiaka riešiť konflikty pre nich primeraným spôsobom a súčasne v rovine prevencie pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom v triedach.

Foto: archív školy

 
 

 
 
Späť