Škola ako tréningový priestor vytvárania kvalitných vzťahov

27.04.2017 14:04

 

Každá škola, školské zariadenie má svoju históriu. Tá nesie pečať hodnôt, noriem a tradícií vpísaných do školských kroník generáciami učiteľov, ktorých základnou učebnou pomôckou bola tabuľa a krieda. Učiteľov, ktorých pozitívnou motiváciou bolo dobré slovo a ktorým autoritu prinášal už samotný status učiteľa. Príchodom novej generácie učiteľov sa minulosť stáva spomienkou a budúcnosť si vytvára nové pravidlá, alebo tie existujúce prispôsobí podmienkam, aktuálnym legislatívnym zmenám a novým víziám reflektujúcim dobu.

Nie všade sa však darí riaditeľom škôl napĺňať tieto vízie. Nepokoj v pedagogickom tíme sa prejaví netoleranciou k názorom iných, absenciou uznať si omyl, častejšiou fluktuáciou ľudí v tíme, skupinovým myslením, ohováraním, intrigami, obchádzaním pravidiel, trvaním na nezmyselných zásadách, stratou motivácie ľudí v tíme. V praxi sa často stretávame s tým, že pocity nespokojnosti, zúfalstva, nesúhlasu učiteľ v sebe z rôznych dôvodov dlhodobo potláča. Frustračnú situáciu rieši obranným mechanizmom úniku, kompenzácie, vytesnenia situácie, projekcie. Dôsledkom dlhodobého nahromadenia negatívnych pocitov môže byť nahlodávanie dôvery, strata motivácie, vyhorenie učiteľa a v konečnom dôsledku aj potreba zmeny zamestnania.

Kedy je najvyšší čas venovať zvýšenú pozornosť kvalite vzťahov na pracovisku? Prevažne vtedy, ak si ako riaditeľ školy uvedomujem vplyv kvality vzťahov na školskú klímu, mám pocit, že sa zhoršujú vzťahy na pracovisku, vytráca sa humor, srdečnosť a spontánnosť, čoraz častejšie hľadám cestu úniku a odsúvania problémov, riešenia konfliktov na okraj, strácam prehľad o potrebách a očakávaniach členov tímu, všímam si, že kolegovia vzájomne nedostatočne akceptujú rozdielne názory, uvedomujem si, že z komunikácie sa vytráca úcta, tolerancia a rešpekt, častejšie vo svojom okolí počúvam vety s negatívnym posolstvom. 

V kontakte so žiakmi sú frustrácie učiteľov čitateľné a citlivo vnímané. Stávajú sa modelom riešenia problémov v prostredí, ktoré by malo byť pre dieťa bezpečím a istotou. Pracujme na kvalite vzťahov, v procese formovania osobnosti detí zohrávajú kľúčovú úlohu.

Späť