Školská mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

01.07.2021 18:24

Ako má mediátor pripraviť vzdelávanie k téme využívania mediačných zručností pre pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov? Čo by malo byť obsahom tém vzdelávania? Akú formu vzdelávania je vhodné zvoliť? A v akej časovej dotácii? 

Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede počas workshopu Školská mediácia, ktorý bezprostredne nadväzoval na vzdelávanie rovesníckej mediácie a ktorý pripravila Asociácia mediačných centier Slovenska. 

Okrem obsahovej náplne vzdelávania (silné osobnosti v tíme, bariéry komunikácie v pedagogickom tíme, rôzne formy rozhodovania a vplyv členov skupiny na výsledok rozhodovania, riešenie etických problémov a dilém v praxi, spoločenská zodpovednosť manažmentu škôl, obranné mechanizmy a skupinové myslenie v tíme) sme sa zamerali aj na proces a formu vzdelávania. 

Pri zostavovaní tréningu je dôležité vedieť kto je cieľová skupina (riaditelia škôl a školských zariadení, pedagogickí zamestnanci jednej školy/rôznych škôl, odborní zamestnanci), aká je časová dotácia (15 minút, 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodín, 50 hodín), kto je objednávateľov vzdelávania (zriaďovateľ školy, riaditeľ školy, rodičovské združenie, ÚPSVaR, univerzita), aká je najvhodnejšia forma pre konkrétnu cieľovú skupinu a čas, ktorý máme k dispozícii (prednáška, seminár, workshop). Dôležité je aj zodpovedanie ďalších otázok: Ktoré zásady si majú zo stretnutia odniesť? Ako tieto zásady naplniť obsahom? Rozvíjanie ktorých mediačných zručností by účastníci vzdelávania uvítali? Ako zabezpečiť dynamiku vzdelávania?  

Opísali sme prostredníctvom ukážok a fotografi, ktoré metódy a formy môže mediátor využiť v procese vzdelávania (video, výklad, príklady z praxe, práca v skupine dotazníky, testy, príbehy). 

Prítomnosť mediátora v školskom prostredí: 

Mediácia podľa zákona o mediácii – sprostredkovanie kontaktu rodičom, mediácia – školské témy.

Vzdelávanie dospelých – mediačné zručnosti (dôležité sú aj didaktické zručnosti lektora) - funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov (vyhláška č. 391/2019 Z. z.),  aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických, resp. odborných zamestnancov (zákon č. 138/2019 Z. z.),  inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov (zákon č. 138/2019 Z.z.),  metodické dni organizované zriaďovateľom, školami, školskými zariadeniami, konferencie – organizované občianskymi združeniami, ďalšími organizáciami.

Vzdelávanie detí – rovesnícka mediácia (dôležité sú aj didaktické zručnosti lektora) - práca s dynamikou skupiny v konkrétnej triede,  tréning mediačných zručností napr. žiackej školskej rady,  tréning mediačných zručností rovesníckych mediátorov.

Supervízia v školách, kde sa mediačné zručnosti (dospelých, žiakov) stávajú súčasťou kultúry.

Veríme, že sme sprostredkovali časť dôležitých informácií našim kolegom a že ich v teréne využijú čo najrozumnejšie. 

Späť