Workshop pre sociálnych pedagógov - O. z. Asociácia sociálnych pedagógov (UMB Banská Bystrica)

01.06.2019 18:23

31. mája na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na pozvanie O. z. Asociácie sociálnych pedagógov pri katedre pedagogiky stretlo na workshope vela zaujímavých a inšpirujúcich osobností.

Prepojenie teórie a praxe našlo odozvu aj v téme workshopu: Školská mediácia pre sociálnych pedagógov. Po privítaní všetkých účastníkov predsedníčkou združenia pani prof. PhDr. Jolanou Hroncovou, PhD. sme sa počas piatich hodín interaktívnym spôsobom vrátili do školského prostredia a hľadali sme cesty, ako pomôcť žiakov zvládať náročné situácie. 

Rozoberali sme dôležité zásady pri práci so žiakom, so skupinou. Hovorili sme o zmenách, ktoré ovplyvňujú svet detí a na ktoré potrebujeme zareagovať. Zadefinovali sme stupne kultúry školy, v ktorých sa môžu sociálni pedagógovia pohybovať a ponúkli odporúčanie ako neplytvať energiou, ale správne ju využiť. Diskutovali sme  (aj počas prestávok) o rovinách rovesníckej mediácie v školách a v rámci skupiných aktivít sme nachádzali ďalšie odporúčania pre prax sociálnych pedagógov. Rozobrali sme skupinové myslenie a jeho nástrahy, dôležitosť spolupráce, trénovali sme aktívne počúvanie a analyzovali možnosti práce so žiakom, ktorý si prechádza problémovým obdobím. 

Atmosféra na akademickej pôde bola príjemná, vzájomná úcta a rešpekt k názorom počas diskusií boli signálom zdravej klímy v tíme. Výmena skúseností sa realizovala formou workshopu pri ktorom sme využili prácu v skupinách, videoprojekciu, diskusie, trošku výklad, ale najmä poskytli si vzájomne cenné rady a odporúčania. 

Založenie asociácie so sídlom na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici predstavuje vyústenie snáh a aktivít Katedry pedagogiky a Banskobystrickej školy sociálnej pedagogiky v teoreticko-praktickej rovine aj v oblasti spolupráce so sociálnymi pedagógmi v praxi. Poslaním združenia  je prispievať svojou činnosťou k ďalšiemu rozvíjaniu školskej preventívnej sociálno-výchovnej práce v školách a školských zariadeniach, k zvýšeniu efektívnosti v prevencii sociálno-patologických javov, rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej pedagogike. Poslaním je tiež pomáhať členom pri realizovaní prevencie, poradenstva a terapie v sociálnej, sociálno-výchovnej a pedagogickej oblasti. 

Foto: Archív O.z. Asociácie sociálnych pedagógov

Poslaním združenia Asociácia sociálnych pedagógov je prispievať svojou činnosťou k ďalšiemu rozvíjaniu školskej preventívnej sociálno-výchovnej práce v školách a školských zariadeniach, k zvýšeniu efektívnosti v prevencii sociálno-patologických javov, rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej pedagogike, osobitne v činnosti sociálnych pedagógov prostredníctvom odborných seminárov, výcvikov, workshopov, publikačnej činnosti a ďalších aktivít pre členov tohto združenia, jeho sympatizantov, študentov sociálnej pedagogiky a iných záujemcov.
Späť