Školy s programom rovesníckej mediácie (5. časť) - Rabčice, Lučenec

17.12.2022 14:17

ZŠ s MŠ Rabčice 

  • 2022 - 2023 - program rovesníckej mediácie realizovaný pre žiakov Školského parlamentu, spolulektorka mediátorka: Bronislava Švehláková, koordinátor školskej mediácie: Peter Ľubo.

Cieľom aktivít v Základnej škole s materskou školou v Rabčiciach je trénovanie mediačných zručností žiakov v Školskom parlamente. Na prvom stretnutí sme definovali úlohy člena Školského parlamentu, porovnávali kompetencie, naučili sme sa vnímať rozdiel medzi lídrom a mediátorom a posilňovali sme všímavosť žiakov. V druhej časti tréningových aktivít sme sa sústredili na tréning aktívneho počúvania. Našim zámerom bolo vtiahnuť do reflexií aj menej zhovorčivých členov tímu a naopak, tých zhovorčivejších naučiť usmerňovať diskusiu. Aktivity 3. stretnutia boli zamerané na reflektovanie konfliktných situácií prostredníctvom zraku, sluchu, myslenia, postoja, cítenia a komunikácie. Sústredili sme sa uvedomovanie si toho, ako vnímame konflikt a ako naň reagujeme. Žiaci sa naučili vnímať konflikt v širších súvislostiach s nadhľadom a hľadali spôsob ako zmierňovať napätie v tíme Školského parlamentu prostredníctvom vhodnej komunikácie. Zamerali sme sa na tréning mäkkých zručností (soft skils) a súbežne sme posilňovali mediačné zručností v miere, ktorý nám dovolil čas. Stretnutie pokračuje aj vo februári 2023.

ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci

  • 2017 - 2023 - vzdelávanie pedagógov (2017), metodický deň (2017) práca s dynamikou skupiny v triedach 6. ročníka (2018), program rovesníckej mediácie (začiatok v roku 2022), spolulektorka mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Zakovičová.

Informačno-odborný seminár k téme Riešenie konfliktov v škole - rôzne podoby školskej mediácie sme pod hlavičkou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave realizovali v roku 2017. Cieľovou skupinou boli pedagogickí zamestnanci školy. Seminár bol zameraný na pochopenie a riešenie konfliktov. Pedagógovia si vyskúšali vedenie diskusií, tvorbu dohôd, hľadanie kompromisu, aj prijímanie rozdielnych názorov k rôznym témam. Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy ďalšieho seminára v rámci metodického dňa realizovaného v roku 2018. Spolupráca so školou vďaka aktívnemu prístupu riaditeľky školy Gabrielou Aláčovou pokračovala aj v ďalších rokoch. Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta viac pozornosti, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning sociálnych zručností sme realizovali v 6. ročníku v roku 2018 za prítomnosti špeciálnej pedagogičky, sociálnej pedagogičky, psychologičky, aj triednej učiteľky. S nápadom realizovať program rovesníckej mediácie od roku 2022 prišla sociálna pedagogička. Navrhla realizovať tréningové aktivity v 5. ročníku s celou triedou tri stretnutia (raz mesačne) tak, aby si možnosťou osvojenia kľúčových kompetencií pre podporu inkluzívneho prostredia prešli všetci žiaci. Po dohode až 4. stretnutie bude realizované ako tréningové pre vybranú skupinu žiakov všetkých 5. tried, ktorí majú potenciál byť úspešnými v zmierňovaní napätia v triede. Tri stretnutia v triedach boli každé iné. Voľbu aktivít, tém, ale aj metód a prostriedkov ovplyvňoval temperament žiakov, schopnosť rešpektovať pravidlá, ale aj schopnosť tvoriť dohody a porozumieť situáciám v triede. 

 

Späť