Spojená škola internátna Prakovce - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:00

 

Témou aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bolo Rovesnícke násilie – prevencia, sanácia vzťahov v školskom prostredí. Vzdelávanie sa uskutočnilo 24. 8. 2020 a zúčastnili sa ho pedagogickí zamestnanci. 

Tematické zameranie tréningových aktivít obsahovalo 8 zásad dôležitých pre vytváranie bezpečného prostredia: životaschopné vzťahy, podpora všetkých žiakov, aj outsiderov, vnímanie chyby ako príležitosti na zmenu, monitoring sociálnej klímy, využívanie skupinovej dynamiky pre zlepšenie vzťahov, poestovanie citlivosti dospelých na krivdu a napätie objavujúce sa medzi žiakmi, redukcia napätia, ale aj vzájomné prejavovanie úcty a rešpektu. 

Pracovali sme s očakávaniami, ktoré treba pomenovať, ale ktoré je nutné v priebehu školského roka reflektovať, meniť a prispôsobovať aktuálnym možnostiam, podmienkam, potrebným zmenám. Rozoberali sme fenomén rozptýlenej pozornosti, ktorý vedie k rozptýlenej zodpovednosti a následne uľahčuje nemorálne konanie. V rámci aktívneho počúvania sme posudzovali vyjadrenia z hľadiska obsahu. formy, pocitov a výzvového aspektu. Upozornili sme na dôležitosť monitorovania klímy v školskom prostredí, aj na kľúčové prvky v prejavoch žiakov, ktoré môžu ovplyvňovať spustenie šikanovania: strach, stres a nuda. Upozornili sme, že príslušnosť k skupine môže potláčať zmysel pre zodpovednosť. Venovali sme sa aj fázam šikanovania a jej formám a pripomenuli, že základom intervenčného postupu je ochrana obete. Zdôraznili sme nevyhnutnosť citlivosti na krivdu, neprávosť, nepodceňovanie aj malých príznakov šikanovania. V prípadovej štúdii sme naznačili možnosti redukcie napätia v žiackom tíme. Súčasťou nevyhnutných opatrení v rovine prevencie je aj vzájomné prejavovanie úcty a rešpektu medzi dospelými, ktorí sú pre žiakov vzorom.

Späť