Spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou k téme riešenia konfliktov

27.11.2012 22:32

Štátna školská inšpekcia prechádza zmenami. Komunikáciu smerom navonok i dovnútra považuje za nutnosť. S cieĺom nadviazať spoluprácu k téme  znižovania napätia v školskom prostredí aj prostredníctvom školskej mediácie sa stretli Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, JUDr. Henrieta Antalová, riaditeľka osobného úradu a Mgr. Dušana Bieleszová, mediátorka. Vzhľadom k tomu, že téma mediácie bola hlavnému školskému inšpektorovi a mediátorovi v jednej osobe dobre známa, diskusia sa posunula do roviny riešenia konflitkov a sporov a  vzájomnej komunikácie medzi inšpektormi a riaditeľmi škôl, inšpektormi a zriaďovateľmi, inšpektormi a učiteľmi, inšpektormi a rodičmi detí,. žiakov, študentov. Dohodli sme sa na intenzívnejšej spolupráci.

Následne 4.12. na stretnutí s vedúcimi inšpekčných centier jednotlivých krajov sme venovali pozornosť téme riešenia konfliktov v školskom prostredí. Hovorili sme o potrebách detí, narastajúcom vplyve novej generácie rodičov. Venovali sme sa príčinám a zdrojom demotivácie učiteľov, nespočetným tlakom na lídrov škôl a učiteľov  i záverom inšpekčných zistení z pohľadu výsledkov kontroly i z pohľadu obranných mechanizmov a bariér vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Riešili sme i vývoj konfliktov a vplyv emócií v jednotlivých jeho štádiách. Hovorili sme aj  o možnostiach  začleňovania školskej a rovesníckej mediácie do škôl ako jednej z preventívnych aktivít. 

Späť