Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

06.02.2019 21:05

Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v priebehu ďalších štyroch mesiacov budeme pravidelne stretávať so skupinou budúcich rovesníckych mediátorov, chceli sme spoznať tím ich pedagógov a odborných zamestnancov. 

Počas worksopu sme sa venovali objasňovaniu významu rovesníckej mediácie, upriamili sme pozornosť na scitlivovanie pozorovania, upozornili sme na dôležitosť vnímania rôznych situácií komplexne, s odstupom, rozoberali sme nebezpečenstvo skupinového myslenia nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi a ukázali sme si, že výber spôsobu rozhodovania má vplyv na výsledok. 

V priebehu stretnutia sme spoznali školských koordinátorov rovesníckej mediácie - pani psychologičky, ktoré budú rovesníckym mediátorom nápomocné. Ich úloha bude spočívať najmä v kordinácii úloh v procese začleňovania rovesníckej mediácie do tried, v napomáhaní pri riešení sporov v prostredí školy. Spoločne zabezpečíme  tréningové aktivíty pre žiakov s cieľom zlepšenia ich zručností a spôsobilostí riešiť konflikty v triedach a zameráme sa aj na zabezpečenie udržateľnosti projektu rovesníckej mediácie v prostredí školy. 

Pre rovesníckych mediátorov je dôležité mať mediačné zručnosti v niekoľkých smeroch. Rovesnícky mediátor by mal byť schopný aktívneho počúvania, mal by dokázať vnímavo pozorovať okolie a opísať to, čo vidí, mal byť schopný empatie v rovine predikcie správania aj reakcie na správanie, mal by dokázať tvoriť argumenty a protiargumenty, mal by vedieť pracovať s kompromisom, tvoriť dohody, mal by byť schopný voliť správne metódy rozhodovania, mal by dokázať parafrázovať to, čo počuje, mal by dokázať využívať reflexiu, sebareflexiu, kritické myslenie pri riešení napätých situácií. 

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, lektorky

 Zadefinovanie požiadaviek na výzvu pre pozíciu rovesníckeho mediátora s podmienkou prvej iniciatívy
žiaka, ktorou je získanie odporúčania minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, jedného pedagóga,
rodiča a jedného nepedagogického zamestnanca školy.
 Zabezpečenie informovania triednych učiteľov o úlohách rovesníckych mediátorov.
 Začlenenie témy školskej mediácie do metodických dní učiteľov.
 Príprava podkladov na informovanie o programe mediácie na webovú stránku školy, v školskom časopise,
na nástenke, na facebookovej stránke školy a pod.
 Napomáhanie riešeniu sporov v prostredí školy, identifikácia záujmov, nabádanie k hľadaniu spoločných
riešení, redukcia prekážok v komunikácii medzi účastníkmi sporu.
 Zabezpečenie tréningových aktivít pre žiakov s cieľom zlepšenia ich zručností a spôsobilostí riešiť konflikty
v triedach.
 Zabezpečenie udržateľnosti projektu školskej a rovesníckej mediácie v prostredí školy.
Ideálne je, ak mediácia je jednou z obsahových tém zasadnutia metodických orgánov školy, napr. predmetove

—————

Späť