Stmeľovanie šiestakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

23.12.2017 13:23

V ZŠ Park Angelinum v Košiciach funguje program rovesníckej mediácie od roku 2012. Je súčasťou ich širšieho programu Dúha, ktorý je zameraný na prevenciu rizikových prejavov správania a rozvoja životných zručností u žiakov 2. stupňa. Program je prispôsobený špecifickým potrebám jednotlivých vekových kategórií tak, ako ich škola registrovala počas praxe. Súčasťou programu je rovesnícke učenie, ktorým sú žiaci vedení k tolerancii, k pozitívnej klíme v triede, k vnímaniu a chápaniu rôznych názorov. 

k zodpovednému aktívnemu riešeniu
rovesníckych konfliktov, k tolerancii
a participácii pri budovaní pozitívnej triednej
klímy.

V tomto školskom roku žiaci šiesteho ročníka absolvovali kurz na riešenie konfliktov, kde sa oboznámili s možnosťami riešenia konfliktov s využitím rovesníckej mediácie. V spolupráci so staršími rovesníckymi mediátormi - Kikou, Stankom (rovesnícki mediátori 9. ročníkov) a Katkou a Biankou (rovesnícke mediátorky 7. ročníka), sme počas dvojhodinového blogu pracovali na stmelení tímu žiakov šiestych ročníkov, učili sme ich vytvárať a rešpektovať pravidlá vytvorené skupinou, ukázali sme si ako dôležité je vedieť vypočuť každého spolužiaka, ako neodbiehať od témy, ako prichádzať k záverom na základe dohody, kompromisu. Hovorili sme o konfliktoch, ich príčinách, emóciách v konflikte.

Počas aktivít v dvoch skupinách, ktoré koordinovali starší rovesnícki mediátori,  som zachytila tieto vety: 

"Počkajte, po jednom..", "Kto hlasuje za?", "Ticho....pšt..",,, "Sme viacerí,prispôsobte sa...", "Môj názor je...", "Premýšľajme...", "Hlasujme...", "Neskáč do reči..","Máte sa hlásiť...", "Aha....vlastne..", "Počkaj..."

Starší rovesnícki mediátori dali šiestakom aj pár cenných rád v rámci odpozorovanej spätnej väzby:

  • Pozitívne veci: "veľa nápadov, viac rešpektu, aktívne počúvanie, hlasovanie, kompromis, spolupráca, všetci sa zapojili a vyjadrili sa, nebola tam žiadna autoritatívna osoba, seberovnosť."
  • Rady a odporúčania: "zapájať aj menej aktívnych, brať do úvahy aj ich názory, neurážať sa, nerozprávať sa medzi sebou, ale nahlas všetkým povedať, čo si myslia a držať sa témy."

V ZŠ Park Anglinum funguje Klub mediátorov v ročníku 7. až 9. pod vedením ambasádorky programu pani učiteľky Mgr. Henriety Herczegovej. V rámci pravidelných stretnutí rozvíjajú svoje spôsobilosti pre oblasť riešenia konfliktov mediáciou. Je radosť prísť do školy a považovať rovesníckych mediátorov za partnerov pri aktivitách. V ZŠ Park Angelinum sa pre mňa tento pocit stáva samozrejmosťou. 

Dušana Bieleszová

Späť