Stredná odborná škola v Prakovciach - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:27

Opísať javy sprevádzajúce vnútorný konflikt, vysvetliť proces vyrovnávania sa s vnútorným konfliktom, zadefinovať vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme, trénovať zručnosť zmieňovania napätia v tíme pri zachovaní vnútornej integrity, bolo cieľom aktualizačného vzdelávania v Strednej odbornej škole v Prakovciach, ktoré sa uskutočnilo 25. 8. 2020 pre pedagogických zamestnancov školy. Témou vzdelávania bol Vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme. 

Tematické zameranie tréningových aktivít obsahovalo 10 zásad dôležitých pre spracovanie vnútorného konfliktu: Nebáť sa zmien. Poznať osobnosti v tíme. Otvárať komunikáciu. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Pracovať s argumentom. Predchádzať skupinovému mysleniu. Vedieť čítať emócie a tvoriť si úsudok. Zvládať úspech aj neúspech. Využívať rôzne formy rozhodovania. Aktívne počúvať. 

Rozoberali sme vplyv osobnosti človeka na spoluprácu v tíme, zadefinovali zrelosť osobnosti v tíme modifikovanú podľa D. C. Mc. Clellanda. Obsahom skupinových aktivít bola téma otvárania komunikácie. Pedagogickí zamestnanci v diskusii rozoberali prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie v procese vyrovnávania sa s napätím. V rámci prípadovej štúdie sme rozoberali dôležitosť vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu. Rozoberali sme úzkosť ako prirodzený jav v situácii, kedy sa necítime komfortne a porovnali sme ju s úzkostnou poruchou, ktorá patrí k neprimeranej emocionálnej reakcii. Opísali sme riziká skupinového myslenia. Pracovali sme s témou emócií a úsudku. Zadefinovali nezrelý prejav citového vydierania, ktorý sa môže objaviť v pedagogickom tíme. Na konkrétnom príklade sme si ukázali štyri rôzne spôsoby rozhodovania, pričom sme skúmali, či zloženie skupiny ovplyvňuje výsledok a či spôsob rozhodovania ovplyvňuje záver. Venovali sme sa aj deštruktívnej tendencii v moci, charakteristike mocenskej tendencie, aj situačným zneužitiam moci. Naučili sme sa v rámci aktívneho počúvania hodnotiť vyjadrenia z vecného hľadiska, vzťahového hľadiska, sebaotvárajúceho hľadiska aj výzvového aspektu. 

Späť