Diskutujme spolu aj na týchto konferenciách...

11.03.2015 11:40

 

Teším sa na osobné stretnutia a spoločné diskusie s vami, najbližšie na týchto konferenciách: 

Učíme pre život 2015 ( 20. - 22. 3. 2015)

  • Organizátorom je Indícia, n. o.
  • Téma môjho vstupu na konferencii:  Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi, 
  • Zadefinujeme si skupinu "problémových" žiakov. Budeme hľadať rozumné odpovede na "problémové" správanie v triede z pohľadu znevýhodneného žiaka, jeho spolužiakov, učiteľa, rodiča aj riaditeľa školy. Upozorníme na silu a dynamiku rovesníckej skupiny v triede, ktorej poznanie a pochopenie môže byť východiskom v procese zmien a zlepšovania vzťahov.
  • Dôležité otázky: Kto sú slabší a znevýhodnení žiaci? Kto má vplyv na pozitívne zmeny v ich živote? Kde hľadať príčiny konflitkov, problémov, zlých vzťahov? Vieme, akú zmenu chceme dosiahnuť? Ako naučiť deti pozorovať okolie, kriticky myslieť, analyzovať vlasnté úvahy? Ako sa zhostiť úlohy sprievodcu na ceste za ich poznávaním "sveta"? Ako nehľadať len jednu správnu odpoveď a vítať názorovú pestrosť? Ako sa naučiť prijímať rozdielnosť? 

Bližšie informácie o konferencii: https://www.indicia.sk/aktivit/ucime-pre-zivot-2015/program-konferencie/

II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "OBEC - ŠKOLA - MEDIÁCIA" (16. - 17. 4. 2015)

  • Organizátorom je Asociácia mediátorom Slovenska
  • Téma môjho príspevku: Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl
  • Anotácia príspevku: Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školské prostredie je však poznačené zvýšeným napätím. Vonkajšie prejavy konfliktných vzťahov medzi dospelými sú deťmi prirodzene odpozorované a prijímané ako norma. Dôsledky chýbajúcich zručností môžu byť obrovské. Rovesnícku mediáciu preto považujeme za efektívny spôsob riešenia konfliktov za predpokladu, že jej začleňovanie bude realizované v súlade s vývinovými osobitosťami žiakov a za podpory pedagógov a rodičov, ktorí tvoria školskú komunitu. V príspevku sa zameriame na tréningové aktivity rovesníckej mediácie, definujeme osobitosti rovesníckych vzťahov, rozoberieme si niektoré modelové situácie a budeme sa venovať aj prístupu dospelej autority k úlohe sprievodcu žiakov pri riešení konfliktov.

Bližšie informácie o konferencii: https://www.amssk.sk/

Dušana Bieleszová

 
Späť