Supervízia 1 - Rovesnícki mediátori ZŠ Zvolenská Slatina

07.02.2020 22:18

1. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi zo ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie. 

Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané, parafrázovať počuté. Sústredili sme sa aj na popis základných znakov aktívneho počúvania. Rozobrali sme pocity človeka, ktorý zažíva aktívne počúvanie, aj pocity človeka, ktorému v komunikácii aktívne počúvanie chýba. Využili sme predovšetkým hru, ktorá následne viedla k diskusii, sebareflexii a k tvorbe argumentov a protiargumentov. 

Súčasťou supervízneho stretnutia bolo aj zhodnotenie aktivít rovesníckych mediátorov, ich pôsobenie v triedach, získané skúsenosti, poskytnutie rád a odporúčaní. Rovesnícki mediátori úprimne vyjadrili svoje pocity. V rámci reflexie sa vrátili k aktivitám v triedach, popísali ich z hľadiska výberu tréningových zručností, výberu metód. Zhodnotili aj reakcie spolužiakov. 

Mať mediačné zručnosti a vedieť ich použiť v praxi, veľmi úzko súvisí aj so schopnosťou vybudovať si v triede rešpekt, a to veľmi úzko súvisí aj s komunikačnými zručnosťami. Preto v rámci tréningových aktivít sme sa venovali aj verbálnej a neverbálnej komunikácii. 

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, Kristián Berecz a Leo /foto: archív školy/

—————

Späť