Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave

10.11.2019 14:38

Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave
02.02.2019 15:53

Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole? Aj takéto otázky sme si Evkou Koprenou, spolulektorkou programu rovesníckej mediácie, kládli na prvom stretnutí tímom pedagogických a odborných zamestnancov Evanjelickej základnej školy na Palisádach v Bratislave.

Zadefinovali sme a vysvetlili zásady, ktoré nás budú sprevádzať na ceste tréningu budúcich rovesníckych mediátorov tejto školy.

Zastať sa toho, kto to potrebuje - nebyť pasívny vtedy, keď je dôležité poukázať na neprávosť, posilniť pozitívne správanie, alebo zamedziť negatívnemu správaniu.

  • Lepšie spoznať ľudí v tíme - stať sa dobrým pozorovateľom deja, situácie, premýšľať o tom, čo vidíme, neunáhliť sa v úsudku.
  • Vnímať rôzne uhly pohľadu - nesústrediť sa len na formu počutého, ale vnímať aj obsah, pocity.
  • Dôverovať rovesníckej skupine - motivovať rovesníckych mediátorov k využívaniu mediačných zručností, ktoré pomáhajú zmierňovať napätie v školách.
  • Predchádzať skupinovému mysleniu - mať odvahu ísť občas hlavou proti múru, nebáť sa straty komfortnej zony.
  • Pracovať s neúspechom - vedieť sa vyrovnať s neúspechom s pokojom a trpezlivosťou.
  • Vedieť usmerniť konflikt - citlivo, procesne, jasne a vecne previesť napäté vzťahy cestou k zmiereniu.
  • Vedieť sa rozhodnúť - existuje veľa druhov rozhodovania a výber spôsobu ovplyvňuje výsledok.
  • Byť ľudský - za každých okolností prejavovať voči iným úctou a rešpekt.
  • Byť zásadový - k prejavom správania sa, kde nie je možné konať s kompromisom, treba konať zásadovo.
  • Program rovesníckej mediácie bude sledovať tieto vízie: zmierňovanie napätia v triedach - individuálne rozhovory, uvoľnenie napätia, zastanie sa spolužiaka, posilňovanie submisívnejšieho správania žiaka, tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede, zmierňovanie stresu v triede.  Dôležitá je pomoc učiteľom zvládať dynamiku v triede – smerovanie k úrovni spolurozhodovania, tlmočenie súvislostí konfliktných situácií v triede v neprítomnosti učiteľa.

V Evanjelickej základnej škole na Palisádach v Bratislave  (Evanjelické lýceum) sme mali možnosť spoznať príjemný tím kolegov, ktorým záleží na kvalitných vzťahoch. Zdieľané skúsenosti, aktívne počúvanie, hľadanie spoločných riešení, využívanie argumentácie, ale aj hľadanie kompromisov v rámci naplnenia cieľa v tejto skupine pedagogických a odborných zamestnancov bolo samozrejmosťou. Spätná väzba, ktorá mení únavu na motiváciu, bariéru opatrnosti na otvorenosť, zamyslený pohľad na úsmev a prináša potrebu učiteľov, vychovávateľov prísť na záver k nám a povedať.."bolo to výborné", je pre každého lektora príjemná.  Tešíme sa na ďalších nových rovesníckych mediátorov a ich pohľad na vec.

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave
07.03.2019 20:07

"Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal legendárne slová: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. „Čo môže byť pre mediátora malým krokom? Stačí „úsmev a ľudstvo okolo nás bude o krok ďalej a nakazí sa dobrou náladou.“ ERM Palisády BA

Komunikatívni, spolupracujúci, vnímaví, aj takí boli rovesnícki mediátori Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislav na prvom tréningovom stretnutí. K začleneniu programu rovesníckej mediácie v škole nás oslovila pani riaditeľka s pani zástupkyňou, tentokrát za podpory Rady rodičov. Tréning sme zamerali na spoznávanie sa, určovanie pravidiel a prijímanie zásad, ktoré budú pre fungovanie tímu rovesníckych mediátorov dôležité.

Mediátori diskutovali v skupinách a k dohode využívali tieto vety:

„Kto je za to?“, „Ako by sme to sformulovali?“, „Ešte niekomu niečo napadlo?“ „Zopakujme si naše mená...“, „Rozmýšľaj...“, „Ako sa povie, keď si človek nepremyslí, čo povie." „Ja by som to urobila tak...“
V rámci aktivít sme sformulovali niekoľo zásad. Pre mediátora je dôležité zastať sa spolužiaka, ktorý to potrebuje. Rovnako je dôležité riadiť sa dohodnutými pravidlami. Musíme si dávať pozor aj na skupinové myslenie a vedieť pracovať so sklamaním. Sú tiež situácie, v ktorých treba byť zásadový.

Znaky dobrého tímu: spolupráca, disciplína, dodržiavanie pravidiel, nekonfliktnosť, riešiť aj malé konflikty, aby neprerástli do väčších, upozorniť včas, v čom je chyba, vytrvalosť, presnosť, empatickosť, vzájomná dôvera, vedieť si povedať svoj názor.

Dobrý lektor by mal byť: trpezlivý, schopný, férový, optimistický, rovnocenný, mal by vedieť dávať podporu, mal by vedieť motivovať, mal by mať prehľad v tom, čo robí, mal by byť pokojný, empatický, priateľský, mal by vedieť nabudiť tím, mal by pracovať na dobrej atmosfére.

Spätná väzba:

Mala som veľmi dobrý pocit. Naučila som sa pracovať v kolektíve. Naučila som sa, ako byť mediátorom. Bolo to príjemné a cítila som sa dobre, odnášam si veľa dobrých skúseností. Neľutujem, že som tu bola. Naučil som sa, ako byť dobrý mediátor a ako sa mám správať. Som za to vďačný. Bolo to tu celkom dobre, až na vyrušovanie, skôr otravovanie ..............Tie spôsoby, ako riešiť konflikt, boli dobré tiež. Toto školenie nebolo len poučné, ale aj zábavné. Zo stretnutia som si vzal veľa múdrych rád a teším sa na ďalšie stretnutie. Naučila som sa, ako sa máme zaobchádzať, k niekomu, kto robí zle druhému alebo k tomu, kto je tou obeťou. Pracovalo sa mi dobre. Cítila som sa dobre. Pracovalo sa mi veľmi dobre a teším sa na budúci mesiac. Odniesla som si odtiaľto nové vzťahy. Naučila som sa, ako sa má správať a pristúpiť k veci mediátor. Vedieť vcítiť sa do iných ludí, spolupracovať s ostatnými. Bolo to super, nevedela som sa dočkať, kedy to tu budeme robiť.

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave
15.04.2019 20:09

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi na Evanjelickom lýceu v Bratislave sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Trénovali sme aktívne počúvanie a zamerali sme sa na pomôcku, ktorou možno zvýšiť schopnosť aktívneho počúvania.

Pri výbere lídra skupiny rovesnícki mediátori využívali komunikačné zručnosti, ktoré smerovali k dohode, napr. „Poďme hlasovať.“,  „Najprv dajme návrhy.“,  „Treba nejakého vodcu.“,  „Musí to byť niekto, kto to chce robiť.“, „Môžem to skúsiť ja.“,  „Súhlasíte všetci?“

Veľká časť zadaní bola zameraná na riešenie prípadových štúdií, kde rovesnícki mediátori trénovali argumentovanie, brainstorming, tvorbu dohody. Úlohy vyvolali zaujímavé diskusie, kde mediátori využívali slovnú zásobu smerujúcu k dohode, napr.   „Hovorte ďalej..“,  „Ešte iné návrhy?“,  „Podľa vašich návrhov..“,  „Počkajte, moc sa hádame...“,  „Neviem, či som to správne pochopila...“, "Ja som chcel niečo dodať...“, „Poďme hlasovať...“, „Môžem skúsiť ja?“, „Aké sú riziká a aké sú pozitíva?“ , „Budeme hlasovať....“ , „A prečo nesúhlasíte tí, ktorí nesúhlasíte?“, „Risk je zisk....", „Keď dávaš druhému dôveru, stáva sa viac sebaistý.“

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave
01.06.2019 17:45

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach.

"Aké aktivity môžete využiť v triedach? Ukážem vám predmet a vy popíšete aktivitu a ktorú mediačnú zručnosť danou aktivitou trénujeme." Úlohu zvládli veľmi príkladne a rýchlo. Vybavili si všetky aktivity, bez väčších problémov a dokonca doplnili tie, ktoré sme robili, ale ku ktorým sme nemali v tento deň pomôcku.

V ďalšej skupinovej úlohe sme sa zamerali na zlepšenie pozorovacích schopností. Rovesnícki mediátori mali popísať náročné situácie v živote chlapca (použili sme videoukážku). Vedeli opísať to, čo videli, veľmi pozorne, dokázali zadefinovať riešenia problémov. Rovnako prejavili empatiu pri rozbore situácie.

"Aké reakcie vo vás vyvolávajú pojmy: sociálne siete, voľný čas, láska, autorita, disciplína?" Rovesnícki mediátori dokázali uvažovať v širšom kontexte a pojmy zadefinovali v rovine pozitívnych emócií aj v rovine negatívnych emócií. V negatívnej rovine pri sociálnych sieťach hovorili o nebezpečenstve závislostí, kyberšikane, oberanie o čas, neúprimné vzťahy, tvrdili, že na sociálnych sieťach je ľahšie klamať. V pozitívnej rovine ocenili rýchlosť informácií a možnosť byť s kamarátom. V neutrálnej rovine zadefinovali napr. voľný čas, pričom pozitívnu alebo negatívnu reakciu ovplyvňuje spôsob trávenia voľného času. V pozitívnej rovine vnímali lásku (láska je víťazstvo).

Ďalšiu aktivitu sme postavili na neverbálnej komunikácii. Rovesnícki mediátori si pozreli nemý film (vypli sme zvuk) a k nemu mali vytvoriť dialógy. Úlohu zvládli s vtipom.

Nevynechali sme ani aktivitu zameranú na tímovú spoluprácu. Aktivita sa spočiatku nedarila. Pri rozbore však rovesnícki mediátori zadefinovali tieto problémy: chýbala dohoda, prekrikovali sme sa, potrebovali sme sa usmerniť, nevšímali sme si jeden druhého, chýbalo povzbudzovanie, chýbal nám cit pre mieru, musíme sa viac rozprávať, byť jednotní v rozhodovaní. Zadefinovali aj kľúčové kroky pre prácu so skupinovou dynamikou: dohoda na pravidlách, spolupráca, nájsť chyby a riešiť ich, nevzdávať sa, povzbudzovať.

Vrátili sme sa aj k vlastnostiam rovesníckeho mediátora. Zhodli sa na tom, že rovesnícky mediátor by mal mať mediačné zručnosti, určitú kvalitu, trpezlivosť, obetovanie sa, pomoc, vzťah dôvery, nevzdávať sa, byť koncentrovaný, komunikovať, mať autoritu, byť nápomocný.

Jednou zo záverečných úloh bola úloha zameraná na diskusiu a nájdenie dohody. Úlohou rovesníckych mediátorov bolo zoradiť 5 obrázkov podľa určitých kritérií. Diskusia v tíme bola príkladná, rovesnícki mediátori využívali naplno argumentáciu, používali vysvetlujúce a doplňujúce vety, dokázali využívať empatiu, príkladovanie. Boli trpezliví, nevzdávali sa. Hľadali kompromis, uvažovali nad postupom. Vety, ktoré vyslovovali boli veĺmi rozumné. Dokázali aj aktívne počúvať partnera v komunikácii.

3. stretnutie rovesníckych mediátorov naplnilo očakávanie. Rovesnícki mediátori pracovali samostatne, dokázali trpezlivo uvažovať, analyzovali prípadové štúdie. Jednou z úloh bolo zostavenie plánu aktivít na trénignové stretnutie v nižších ročníkoch. Zadefinovali cieľ, zručnosť, ktorú by radi trénovali, navrhli aktivity, predstavili ich. V priebehu celého dňa sme pridávali odporúčania, ktoré by im pri lektorovaní mohli pomôcť. Práca v inej triede je pre nich tréningom toho, ako si dokážu získať rešpekt, ako si vedia poradiť s disciplínou, ako vedia spracovať emócie. Pre niektorých je to cesta ako zmierňovať napätie, pomôcť spolužiakom, pre niektorých sú mediačné zručnosti dôležité z hľadiska posilnenia ich osobnosti. Koordinátorka porgramu v škole, pani učiteľka Šallingová nám dala vždy spätnú väzbu a dokreslila na základe skúseností aj detaily, ktoré boli dôležité pre nastavenie programu

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave
10.11.2019 14:38

V marci 2019 sme začínali s Evkou Koprenou tréning rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vtedy nás jedna zo žiačok prekvapila touto myšlienkou: "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Čo môže byť pre rovesníckeho mediátora malým krokom? Môže to byť úsmev a budeme o krok ďalej, navyše sa nakazíme dobrou náladou" . Supervízne stretnutie po ôsmych mesiacoch nám umožnilo nahliadnuť do mediačných zručností, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou výbavy rovesníckych mediátorov, ale aj tých, ktoré sme si potrebovali pripomenúť. Pre nás to bolo najmä o práci so skupinovou dynamikou tak, aby sa rovesnícki mediátori dokázali vzájomne povzbudzovať k vyjadrovaniu názoru ("Ak chceš, môžeš hovoriť.."), motivovať ("Super si to dala.."), dohodnúť sa ("Zhodli sme sa.."), vyjadrovať sa ("Zvolili sme kompromis..."), ale aj potlačiť rozhodovanie a uplatniť usmerňovanie ("Za našu skupinu to povie vždy niekto iný.."). Supervízne stretnutie sledovalo 3 ciele. Prvým cieľom bolo pripomenúť si prostredníctvom hier, ktoré mediačné zručnosti sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, druhým cieľom bolo pripomenúť si zásadu, ktorú treba pri usmerňovaní konfliktu využívať a ako tretí cieľ sme si stanovili zhodnotenie očakávaní od programu rovesníckej mediácie žiakmi v priebehu pol roka od ukončenia tréningových aktivít.

Závery (výber)

Pocity pri konfliktoch: úzkosť, smútok, strach, hnev, žiarlivosť, nadradenosť, škodoradosť, šťastie, zlosť, nenávisť, závisť, zmätok.

Príčina: závisť, nespravodlivosť, šikana, niekto má to, čo ja nemám, keď robím veľa vecí naraz, vybitie silných emócií na ľuďoch, vychvaľovanie sa, povyšovanie sa nad iných, slabosť, vyzerá byť najslabší, rasizmus, je z inej krajiny.

Neverbálne prejavy úcty, tolerancie, rešpektu: úsmev, zdvihnutie palca, potrasenie rukov, objatie, pobúchanie po pleci, kľaknutie si na kolená, podanie rúk, pobozkanie ruky, zdvihnutie rúk, úsmev, objatie, prejavenie úcty, ukázať srdce, zamávať, telepatia, opätovať znak, obdarovať darčekom, očný kontakt, postoj tela, gestikulácia.

Za skvelé postrehy patrí poďakovanie pani učiteľke Šallingovej, ktorá skupinu rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu na Palisádach vedie a ktorej usmernenie pomáha ukotvovať získané zručnosti.

Dušana Bieleszová, Eva Koprena

Späť