Téma riešenia konfliktov v časopise ZUCH - Dnešná škola

10.06.2015 21:42

Téme riešenia konfliktov sme sa v školskom roku 2014/2015 venovali aj v časopise Dnešná škola - škola a príroda. Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a verejnosti. Časopis je dvojmesačník a vydáva ho Združenie učiteľov chémie. 

1. číslo - Varovné signály napätých vzťahov

Kvalita vzťahov na pracovisku zohráva dôležitú úlohu. Inteligentný človek bude opakovane zlyhávať na poli vzájomného porozumenia a rešpektu, ak forma jeho argumentácie bude vyvolávať u iných pocit menejcennosti, arogancie, pochybnosti, a to bez ohľadu na dobu, v ktorej sa formovala jeho osobnosť, v ktorej v žije a v ktorej ako pedagóg pripravuje na budúcnosť ďalšie generácie. Zohraté pedagogické tímy chápu názorové rozdiely ako vítanú príležitosť pre hľadanie tej najsprávnejšej cesty za spoločným cieľom. 

Celý článok: https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_2_1.pdf

2. číslo - Kritické rozhovory a emócie v pedagogickom tíme

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Pritom mi doprajú čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. A mladší kolegovia ma vedia svojou dynamikou a tvorivosťou nadchnúť pre dobrú vec. Dokážu prekvapiť neskutočným zdrojom energie."

Celý článok: https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_2_2.pdf

3. číslo - Rešpekt k učiteľovi - okno do duše žiaka

Rešpekt. Ten skutočný sa nedá vynútiť bez prirodzenej autority a hlbokého presvedčenia, že človek, ktorý sa k nám prihovára, ktorý nám dáva rady, ktorý nás usmerňuje, ktorý nás vyzýva, aby sme mu dôverovali, ktorý posúva hranice našich možností, je zároveň nositeľom hodnôt, ktoré máme túžbu zrkadliť aj v sebe.

Celý článok: https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_2_3.pdf

4. číslo - Učiteľ ako osobnosť a úrovne spolurozhodovania

Osobnosť učiteľa má zásadný vplyv na vytváranie atmosféry v triede. Nie je jedno, aký pedagogický tím sa „stretne“ a kto ho vedie. Inak „zrejú“ vzťahy v pozitívnom prostredí, kde dôvera je základnou podmienkou spolupráce, a inak v klíme, ktorá nepraje zdravej komunikácii. Zrelosť lídrov vymedzuje proces prijímania ná- zorových rozdielov, určuje hranice tolerancia a vzájomného rešpektu. Výnimka neplatí ani pre triednych učiteľov. Ich osobnosť má značný vplyv na to, ako sa s dynamikou rovesníckej skupiny vyrovná každý jeden žiak. Neexistujú kópie. Detské osobnosti sú jedinečné. Ich možnosti sú limitované talentom, preferovaným štýlom učenia, hodnotami, ktoré si prinášajú z rodín, spoločenskou dobou, ktorá modeluje ich budúcnosť.

Celý článok: https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_2_4.pdf

5. číslo - Učiteľova ne/dokonalosť a príčiny názorových nezhôd

Profesijný život učiteľa prináša rôzne štádiá zrenia. Nie každé „učiteľské“ obdobie sa zvláda ľahko. Tlak na výkon, vnútorná nepohoda, demotivácia a negatívna predošlá skúsenosť výrazne ovplyvňujú schopnosť učiteľa vyrovnávať sa s problémovými situáciami. Naučená reakcia sa môže stať životnou schémou, ktorá nám nie vždy ukáže tú najľahšiu cestu ako z konfl iktu von. Nie vždy sme schopní nadhľadu a nie vždy máme silu ho prijať. Z času na čas čelíme prekážkam, ktoré máme šancu prekonať len vtedy, ak si pripustíme našu nedokonalosť. Čo nás vo vzťahoch trápi najviac?

Celý článok: https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_2_5.pdf

Späť