Téma riešenia konfliktov aj na www.direktor.sk

02.05.2015 22:45
 
Téme riešenia konflitkov v školách a školských zariadeniach sme sa venovali aj na www.direktor.sk.
 

Riaditeľ školy ako mediátor pre riešenie konfliktov

 
Vybudovať si kvalitný vzťah riaditeľa školy s rodičom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Autorita lídra školy vo vzťahu k „objednávateľovi“ vzdelávania sa v čoraz menšej miere odvíja od dôležitosti funkcie, ktorou manažér školy disponuje. Rodič nie je žiakom školy. Už v procese výberu tej správnej inštitúcie pre vzdelávanie svojich detí, sa stáva jej potenciálnym partnerom.
 
 
Zloženie triedy je často vecou náhody. Nikdy si nemôžeme byť istí, že dynamiku skupiny v triede „nespestria“ deti s problémovým správaním, s poruchami učenia, zníženou vizuomotorickou koordináciou, oslabeným vnímaním, či grafomotorickými,  rečovými problémami. To všetko zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní atmosféry v triede vhodnej pre vyučovací proces. 
 
 
Zmena životného štýlu ovplyvnila štruktúru rodinných zväzkov„Odložené rodičovstvá“ sa stali bežným javom. Zvyšuje sa vek žien pri pôrode i počet narodených detí mimo manželstva. Dôležitú úlohu zohrávajú regionálne rozdiely, vplyv kultúrnych činiteľov, sociálnych podmienok.
 
 
V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme možné príčiny týchto javov a navrhneme účinné formy riešenia záťažových situácií, ktoré môžu byť východiskom prevencie v rovine mediácie konfliktov zo strany riaditeľa školy ako dôležitej autority.
 
 
Napätie v pedagogickom tíme je odrazom neriešených názorových nezhôd, potláčaných emócií, nevypočutých námietok a z toho plynúcej straty motivácie učiteľov byť súčasťou tímu, kde vízia kvality vzdelávania sa ťažko napĺňa. Zvládnutie nevyhovujúcej situácie je v rukách šikovného riaditeľa. Samozrejme, za predpokladu, že pozná príčiny a vie si pripustiť dôsledky. V príspevku si opíšeme možné príčiny neriešeného napätia v pedagogickom tíme a upozorníme na dôsledky škodlivého vplyvu zhoršujúcej sa pracovnej atmosféry na učiteľov.
Späť