ZŠ Drábová Košice - vzdelávanie pedagogických zamestnancov a rovesníckych mediátorov

19.05.2022 19:17

"Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia. 

Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a zmierňovanie náročných situácií ako podpora inkluzívneho vzdelávania. 

Napriek tomu, že vzdelávanie prebiehalo v popoludňajších hodinách v piatok, v tíme pedagógov a odborných zamestnancov nebolo poznať únavu. Zvládali nielen aktívne počúvanie, ale aj prácu a diskusie v skupinách. 

Vzdelávanie bude pokračovať v mesiaci jún, tentokrát so skupinou rovesníckych mediátorov. 

V štyroch stretnutiach sa budeme venovať aj týmto témam: 

  • Tréning mediačných zručností I. - Sebapoznávanie - aktívne počúvanie, pozorovanie.
  • Tréning mediačných zručností II. – Komunikácia - verbálna a neverbálna komunikáciu, uhly pohľadu a empatia.
  • Tréning mediačných zručností III. – Facilitácia -  tvorba argumentov, diskusia, brainstorming, kritické myslenie.
  • Tréning mediačných zručností IV. – Mediácia - riešenie konfliktov, zvládania napätých situácií, zmierňovania napätia a udržateľnosť programu.
Zároveň sa budeme venovať práci s dynamikou skupiny v hokejových triedach.
Aktivity budú realizované formou hry, zážitkového učenia, skupinového učenia. Využijeme metódy diskusie, brainstormingu, práce s motivačnými videami, hry s gifmi, práca s flipchartom (záznam zistených pozorovaní), prezentáciu záverov pred rovesníkmi, úlohy, prípadové štúdie, hranie rolí, analýzu textu, reflexie.

 

Tréning
mediačných
zručností I. -
Sebapoznávanie

—————

Späť