Tréningové aktivity v zmysle odporúčania POP v SOŠ v Prakovciach

08.07.2018 16:42

Pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy v Prakovciach absolvovali dňa 3. 7. 2018 ďalšie vzdelávanie na tému Rozvoj mediačných zručností pedagogických zamestnancov školy. 

Na stretnutí sme sa venovali téme kvality vzťahov, ktorá výrazne ovplyvňuje klímu a kultúru v škole. Opísali sme kľúčové zmeny, ktoré prináša doba a na ktoré reaguje dnešná mládež rýchlejšie, ako tomu bolo kedysi. V rovine konzultácie a spolurozhodovania sme upriamili pozornosť na osobnosť pedagogického zamestnanca. 

Pedagogickí zamestnanci sa dozvedeli aj o najčastejších vzťahových problémoch v tímoch vo všeobecnosti, ako je je skupinové myslenie, citové vydieranie a využívanie obranných mechanizmov bez reflexie a sebareflexie. Hovorili sme aj o tom, ako možno prekonávať prekážky a ako sa vyrovnať s napätými situáciami, ktoré prináša do nášho učiteľského povolania stres, vývoj technológií, vplyv okolia.

Naša snaha vyrovnať sa s napätými situáciami, o ktoré nie je v školskom prostredí núdza, závisí od našej emočnej pohody. Kartotéka našich životných skúseností nám v tom môže pomôcť. Dôležité však je, naučiť sa pracovať s konfliktami, využívať mediačné zručnosti na zmierňovanie napätia, a to nielen v školskom prostredí. A zároveň je vhodné si pripustiť, že aj negatívna skúsenosť nás niečomu naučí, hoci hodnotu tejto skúsenosti oceníme často až časom.

Praktické návody a odporúčania sme si odskúšali v témach: EMPATIA, NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA, UHLY POHĽADU, AKTÍVNE POČÚVANIE, ROZHODOVANIE.

Učitelia, majstri odborného výcviku pôsobili uvoľnene, v tíme panovala dôvera, otvorenosť. Prínosom stretnutia bolo aj zdieľanie vlastných skúseností členov pedagogického tímu, spontánne rozhovory, ktoré vyplynuli z obsahových tém stretnutia. 

Lektorská činnosť bola vedená v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019, ktoré odporúčajú napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívať aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Späť