Ukončenie funkčného vzdelávania vo Veľkej Ide - CĎV Univerzity Komenského (Bratislava)

22.10.2019 16:33

So záverečnými skúškami je zväčša spájaný zvýšený stres a nervozita. A presne to, skúšobná komisia z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, ktorá má sídlo v Bratislave, sa snažila minimalizovať. Miestom skúšania bola Základná škola vo Veľkej Ide, kde sa stretli vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci a skvelou hostiteľkou bola riaditeľka školy Mgr. Terézia Besterciová. 

Schopnosť vzájomne inšpirovať kolegu, vedúceho pedagogického zamestnanca, vedúceho odborného zamestnanca, predstaviť záverenčú prácu, ktorá je v niečom nová, inovatívna a zároveň vymeniť získané skúsenosti a obohatiť ich o nové poznatky, bolo cieľom záverenčnej diskusie. Každý z účastníkov predstavil odporúčania a závery práce zameranej na prácu v tíme, riešenie konfliktov, hodnotenie pedagogických zamestnancov, ale aj vytvorenie nových vnútorných predpisov a smerníc školy.

Pôvodné zvýšené napätie v tíme účastníkov vzdelávania sa v priebehu dňa aj vďaka príjemnej atmosfére menilo na vzájomne podnetné prostredie bohaté nielen na nové informácie, skúsenosti, ale aj na zdieľanie pocitov, ktoré sprevádzajú riadiacu prácu. V oboch skupinách zaznievala ako najkľúčovejšia potreba tímu komunikácia a spolupráca. Oceniť treba aj schopnosť aktívne sa počúvať a zapájať do diskusie, posúvať si slovo v závislosti od možnosti doplnenia témy kolegom a súčasne upozorniť aj na nutnosť pracovať s klímou v tímoch  a neustále zlepšovať kvalitu vzťahov. 

 

Späť