Úvod z pripravovanej knihy Školská a rovesnícka mediácia

17.08.2017 19:31

ÚVOD

     Školská mediácia, ako odborná metóda riešenia konfliktov, môže byť účinným nástrojom zlepšovania klímy školy a východiskom pre formovanie jej zdravej kultúry.

    „Môj názor je...",  „Mňa napríklad zaujíma, čo si o tom myslíš.....“, „Musíme si určiť pravidlá, lebo sa neposunieme ďalej...",  „Pssst......jeden po druhom..", „A čo ak to nie je tak, ako sme si mysleli...", „Ja si to nemyslím..", „Mali by sme sa viac počúvať..",  „Kto sa ešte nevyjdaril?"

     Vety, ktoré priebežne a v rôznych situáciách počuť z úst rovesníckych mediátorov. Ak žiakom doprajeme čas a vytvoríme im priestor, aj tieto vety sa stávajú prirodzenou súčasťou výbavy ich žiackeho slovníka.

     Program školskej a rovesníckej mediácie túto pomoc ponúka. Vzájomné učenia sa je v procese zvnútorňovania mediačných zručností pedagógov, žiakov kľúčové. Učiteľ sa stáva sprievodcom, ktorý otvára témy, povzbudzuje k vysloveniu názorov, upozorňuje na zaujímavé myšlienky, podporuje kritické myslenie a diskusie v triedach. Jeho dôležitou úlohou, ktorú si potrebuje ustrážiť, je, aby modelové situácie riešenia konfliktov kopírovali možnosti skupiny, opierali sa o reálne skúsenosti žiakov a reagovali na podmienky, ktoré sú súčasťou ich prirodzeného rovesníckeho prostredia.

    Vzájomné učenie sa v akomkoľvek tíme (pedagogickom, triednom) posilňuje dôveru, učí spolupráci, vedie k spoluzodpovednosti za proces prijímania rozhodnutí. Dôvera lektora k rovesníckym mediátorom je pri tréningových aktivitách kľúčová. Poznanie, že na rovnakú vec môžeme mať rozdielny názor, že na všetky otázky nepotrebujeme odpoveď hneď, že na mnohé existuje dokonca rôzna odpoveď, že emócie  (pozitívne aj negatívne) sú prirodzenou súčasťou našich životov a čítanie neverbálnych prejavov nám pomáha pochopiť svet iných, to všetko môže byť cennou skúsenosťou pre zmierňovanie napätia v triedach.

 

Dušana Bieleszová

Späť