Vzdelávacie podujatie pre krajanských učiteľov

24.10.2017 20:18

Prednášku na metodicko-vzdelávacom podujatí pre našich krajanských učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave na tému Školská mediácia. 

Na vzdelávaní sme sa venovali príčinám konfliktov, faktorom, ktoré reakcie na konflikt ovplyvňujú, aj pocitom, ktoré konflikt sprevádzajú. Rozoberali sme problémové situácie z pohľadu učiteľa, žiakov, aj rodičov. Opísali sme prejavy stresu, aj možnosti, ako so stresom účinnejšie pracovať. Hovorili sme o negatívnom správaní, obranných mechanizmoch, skupinovom myslení v pedagogickom tíme. Venovali sme sa aj emóciám v konflikte, rozdielnym prejavom v prípade nastavenia sa na spoluprácu alebo súťaženia. Snažili sme sa vnímať sporné situácie aj z pohľadu detí a kládli sme si otázky kedy a v akej miere je správne ponúkať deťom hotové riešenia a kedy je dôležité, napriek skúsenosti, dopriať deťom čas dozrieť k poznaniu vlastným tempom. 

Po skončení prednášky sme pokračovali v diskusiách na tému rovesnícki mediátori a možnosti využitia rovesníckej mediácie v triedach a v príjemnej debate si vymenili aj skúsenosti z realizovania rovesníckeho vzdelávania v školách. 

Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo v Modre - Harmónii bolo v súlade so schváleným Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rozobrali sme príčiny konfliktných situácií z pohľadu žiakov, učiteľov, aj rodičov, pokúsili sa vnímať rôzne uhly uhly pohľadu v závislosti od rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú napäté situácie. Rozobrali sme na konkrétnych príkladoch obranné mechanizmy, ktoré zvykneme využívať, hovorili o skupinovom myslení v pedagogickom tíme a zhodnotili vplyv nastavenia spolupráce či súperenia na výsledok konfliktu. Venovali sme sa aj otázkam, ktoré sú dôležité v práci s "problémovým" žiakom a opísali spôsob nevyhrocovania napätej situácie. Po skončení prednášky nasledovala diskusia, kdee sme pokračovali v debate o rovsníckych mediátoroch, možnostiach ich pôsobenia v triede, aj o dôležitosti pripravovať žiakov aj na tento druh zodpovednosti. Predslovenským v zahraničí, ktoré bude CĎV UK realizovať pre učiteľov ZŠ, SŠ v termíne od 22.10.-27.10.2017
v Š a KS CĎV UK Modre – Harmónii. Tematické zameranie vzdelávanie je: „Školská mediácia.“
Vzdelávacie podujatie bude v súlade so schváleným  Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na rok 2017.Prednáška na metodicko-vzdelávacom podujatí pre našich krajanských učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v zahraničí, ktoré bude CĎV UK realizovať pre učiteľov ZŠ, SŠ v termíne od 22.10.-27.10.2017
v Š a KS CĎV UK Modre – Harmónii. Tematické zameranie vzdelávanie je: „Školská mediácia.“
Vzdelávacie podujatie bude v súlade so schváleným  Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na rok 2017.slovenským v zahraničí, ktoré bude CĎV UK realizovať pre učiteľov ZŠ, SŠ v termíne od 22.10.-27.10.2017
v Š a KS CĎV UK Modre – Harmónii. Tematické zameranie vzdelávanie je: „Školská mediácia.“
Vzdelávacie podujatie bude v súlade so schváleným  Kalendárom vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na rok 2017.
Späť