Workshop II. Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

22.06.2019 14:06

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

Druhá časť workshopu, ktorej organizátorom bola Asociácia mediačných centier Slovenska bola zameraná na rovesnícku mediáciu. 

"Rovesnícka mediácia ma naučila pozerať sa na veci inak, pozorovať viac vecí, ktoré sa okolo mňa dejú. Naučila má inak reagovať na situácie. Tiež ma naučila neutralite pri pozeraní sa na problém, kedy sa neprikláňam na stranu nikoho, ale dívam sa na to ako nezainteresovaný človek."

rovesnícky mediátor

Cieľovou skupinou workshopu boli mediátori, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl (základné školy, stredné školy, vysoké školy).  Cieľom workshopu bolo jednak priblížiť prostredie škôl mediátorom a rovnako ukázať možnosti využívania mediácie v prostredí školy pedagogickým a odborným zamestnancom. Definovali sme cieľovú skupinu. Hovorili sme o zmenách, ktoré sú súčasťou dnešnej doby a na ktoré treba reagovať (informácie, komunikácia, sociálne rozdiely, marketing, zodpovednosť).  

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.


Opísali sme roviny rovesníckej mediácie (zmierňovanie napätia v triedach, pomoc dospelým zvládať dynamiku skupiny, mediácia ako v prípade dospelých za predpokladu splnenia konkrétnych podmienok). 

Obsah vzdelávania bol zostavený didakticky - teda v rovine metód, foriem, úpravy priestorov, obsahu vzdelávania pri nadobúdaní kľúčových mediačných zručností, ktoré chceme vidieť u žiakov. 

Pri práci v skupine žiakov treba dodržiavať niekoľko dôležitých odporúčaní: Počet  žiako v skupine je v závislosti od charakteru skupiny, prevažne 5-7. Je to prevažne heterogénna skupina, aj keď sa nie je treba báť meniť ju v závislosti od spolupráce, resp. nespolupráce. Silným lídrom skupiny treba jasne vymedziť úlohu - usmerňovať debatu tak, aby zaznel názor každého. Určiť čas plnenia zadania. Minútu pred koncom aktivity upozorniť, že treba prísť k záverom. Striedať prezentujúcich závery skupiny. Neopravovať ich názory, nehovoriť riešenia (pozor na indoktrináciu). Pri silnej konfrontácii názorov zdôrazňovať právo na názor a vzájomný rešpekt. 

Na záver sme zadefinovali dôležité zásady ako napr. treba určiť jasné pravidlá, vítať názorové rozdiely, odpovede nechávať otvorené, viesť žiakov k aktívnemu počúvaniu, rešpektovať možnosti žiaka, vyhýbať sa indoktrinácii a snahe pretvárať žiakov na svoj obraz, ukotvovať pozitívne prvky správania, za pozitívnou reakciou povzbudiť a chyby vnímať ako príležitosť niečo sa naučiť.  

Tréning bol realizovaný formou zážitkového učenia, obsahoval prvky hry, práce v skupine, prezentovanie záverov. Využili sme ukážky videí, gifov. Na základe aktivity účastníkov workshopu sme vyvodzovali závery, riešenia, odporúčania. 

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

 
Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová, foto: archív AMCS
Späť