Mediace do škol - lektorovanie rovesníckej mediácie v ČR

14.12.2016 22:01

 

"Cítila jsem ze začátku strach a nevěděla jsem, co očekávat od kolektivu. Ale dnes, tento třetí den vím, že jsou a i vy jste (byly) super. Jsem ráda, že jsem se naučila naslouchat. Poznala jsem nové lidi a nová slova. Budete mi chybět!"

 

Školská mediácia môže byť nástrojom prevencie pred javmi ako je intolerancia, násilie, nenávisť, rasizmus, neznášanlivosť. Pri správnom pochopení jej významu môže byť aj dôležitým nástrojom zlepšenia sociálnej klímy v škole, východiskom pre formovanie zdravej školskej kultúry. Jej ukotvenie v podmienkach dnešnej školy si pýta citlivé vnímanie všetkých cieľových skupín, ktoré prostredie školy aktívne vytvárajú –žiakov, učiteľov, aj rodičov. 

 

Projekt Českej republiky Mediace do škol sa realizuje v desiatich pilotných školách. V októbri a v decembri sa uskutočnil tréning rovesníckych mediátorov v hosťovských školách v Ostrave a v Bohumíne.

 

"Naučila jsem se zařazovat do kolektivu, více se ptát a hlavně jak řešit hádky. Jo a taky od paní Dušany vím, jak se řekne tužka :o). Moc mě to tu bavilo, byly tu Boží učitelky a super kolektiv."

 

Počas tréningových aktivít sme sa venovali konfliktom, ich príčinám a prejavom. Žiaci hľadali vlastné účinné stratégie riešenia konfliktov, v diskusii ponúkali cesty, ktoré vedú k čo najmenším sporom. Postupne nás, lektorov, púšťali do svojej optiky videnia sveta. Rovesnícki mediátori diskutovali, učili sa prijímať kompromis, dohodu v skupinových aktivitách, tlmočiť názor tímu. V živých obrazoch sme sa venovali neverbálnym prejavom v konfliktných situáciách. 

"Bylo tu Mega úžasně. Spolupráce je velmi důležitá na řešení konfliktu."

 

Rovesnícki mediátori si ujasnili tri najčastejšie spôsoby riešenia konfliktov:

  • únik - vyhýbanie sa riešeniu, vzájomnému kontaktu,
  • útok - agresívne správanie, bitka, nadávanie, výčitky, násilie,
  • dohoda - riešenie problémov - dohoda na riešení, ktoré je najlepšie pre všetky strany. 

 

Prostredníctvom gifov sme si priblížili emócie v konflikte. Cieľom bolo uvedomiť si silu emócií pri kontakte s rôznymi ľuďmi, trénovať schopnosť predvídanie reakcií. Diskutovali sme aj o autentickosti prejavov, venovali sme sa zvládaniu hnevu, trénovali sme aktívne počúvanie. Počas aktivít sme posilňovali spolupracujúce správanie.

 

„Poprvé jsem měla strach, depresi, strav ohroženi. Změnila jsem názor, potkala jsem super lidi. Do mé skupiny přátel přibyli zejména Liliana, Zdeněk a Adam… ani naslouchání, vnímání okolí. Normálka, cítím se normálně :o)"

 

Počas tréningu sme sa venovali aj rôznym uhlom pohľadu. V reflexii k tejto téme sme si kládli otázky: Ako a kedy sa môže meniť uhol pohľadu? Od čoho závisí zmena pohľadu na rôzne udalosti? Aký vplyv môže mať uhol pohľadu na konflikty medzi ľuďmi? Dôležitú časť tréningových aktivít tvoril proces mediácie prispôsobený veku aj možnostiam cieĺovej skupiny. Rovesnícki mediátori sa učili získavať informácie z prečítaného príbehu, prerozprávať príbeh, klásť otázky. Pri tvorbe návrhov sme dali priestor brainstormingu. Súčasťou spoznávania dôležitej úlohy rovesníckeho mediátora v procese zmierovania konfliktov v triedach bolo pochopiť princípy facilitácie, dynamiky skupiny v triede. Venovali sme sa aj "ja" výrokom a parafrázovaniu viet, myšlienok do podoby, ktorá je menej konfrontačná. 

 

"Cítila jsem se dobře a naučila jsem se víc naslouchat a naučila jsem se říct svůj názor a ani jsem se nebála.

Skúsenostné učenie

Najúčinnejší spôsob ako priblížiť žiakom proces mediácie spočíva v skúsenostnom učení. Hry, aktivity, diskusie, témy, ktoré sú súčasťou záujmu rovesníckych mediátorov, je nutné v tréningovom procese najprv objaviť, dopriať im čas ukázať sa v plnom svetle, spoznať ich význam pre žiakov a až následne využiť situáciu, kedy trénovanú zručnosť (aktívneho počúvania, empatie, facilitácie, skupinového rozhodovania, uhlov pohľadu, zvládania hnevu, tvorby riešení, parafrázovania,...) možno priamo vyskúšať. Čakanie na reakciu detí je pre skúseného a dobrého lektora príležitosťou ako porozumieť svetu detí a dopriať im čas v ňom dozrieť. 

 

Projekt Mediace do škol pripravuje české školy využívať mediáciu ako účinnú metódu pre riešenie konfliktov. Je podporený grantom z Islandu, Lichtenštejnska a Nórska prostredníctvom Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR v spolupráci s AISIS, s. o.  (www.aisis.cz).

Dušana Bieleszová, školská mediátorka a rovesnícki mediátori (Moravskoslezský kraj)

Späť