Koordinačné stretnutie participujúcich subjektov - ochrana detí pred násilím - Bardejov

Účel prevencie školskej a rovesníckej mediácie -  aj táto téma zaznela na Koordinačnom stretnutí participujúcich subjektov k problematike ochrany detí pred násilím, ktoré pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny v Bardejove. 

Na pozvanie Mgr. Márie Novákovej, koordinátorky ochrany detí pred násilím sa stretli riaditelia škôl a školských zariadení,  preventisti, aby diskutovali nielen o rovesníckej mediácii, ale aj o školskej dochádzke detí. Tému Trestnoprávnej zodpovednosti za vymeškanie školskej dochádzky prezentoval JUDr. Viktor Tomáš, špecialista na kriminalitu mladistvých z Okresnej prokuratúry v Bardejove. 

Rada počúvam skúsenosti iných ľudí, pretože prinášajú novú skúsenosť aj mne a ukazujú mi rôzne uhly pohľadu (aj regionálne) na mnohé náročné témy, tak ako sa to dialo na Koordinačnom stretnutí participujúcich subjektov (riaditelia škôl a šk. zariadení, odborní zamestnanci školských úradov, pracovníci oddelenia OKP OR PZ, oddelenia SPODaSK, poriadkovej polície, okresná prokuraura) k problematike ochrany detí pred násilím. 

Foto: UPSVaR Bardejov, Koordinačne stretnutie k problematike ochrany detí pred násilím