Školská mediácia

Školská mediácia

WOLTERS KLUWER: https://www.wolterskluwer.sk/sk/archiv/skolska-mediacia-riesenie-konfliktov-a-sporov-zmierovanim.p1030.html

Predaj knihy je ukončený.

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia potrebujú nielen vzájomnú podporu, ale aj súťaž ideí na zvládanie mimoriadnych situácií. Situácie, kedy treba vyriešiť spornú otázku, sa stávajú bežnou potrebou aj školskej praxe a kritické rozhovory súčasťou pracovného života lídrov škôl.

V školskom prostredí vznikajú mnohé spory spontánne. V ostatnom období sa ukazuje, že systematická a aktuálna podpora poskytovateľom vzdelávania, ktorá pružne reaguje na zmeny a reflektuje nové javy v správaní, v komunikácii účastníkov vzdelávania a v riešení sporov medzi nimi, sa stáva nevyhnutnou. Jednou z oblastí, ktorej význam nadobúda čoraz dôležitejší rozmer, je aj mediácia. Publikácia rozoberá školskú mediáciu z hľadiska rôznych predmetov sporov. Analyzuje mediáciu definovanú zákonom, prezentuje jej výhody a vysvetľuje úlohu mediátora v procese mediačného konania. Ponúka nový pohľad sprostredkovania súvislostí a riešenia konfliktov v školskom prostredí medzi učiteľom a žiakom, nadriadeným a podriadeným, učiteľom a rodičom ako aj žiakmi navzájom.

Zákonom definovaná mediácia má svoje pravidlá. Publikácia prináša príklady dohody o začatí riešenia sporu mediáciou, vzory dohôd o ukončení mediácie a opisuje fázy vývoja konfliktu. Prostredníctvom prípadových štúdií poukazuje na tendencie správania sa v konflikte v závislosti od povahy, temperamentu či situácie. Upozorňuje na nebezpečenstvo skupinového myslenia v pedagogickom tíme a zdôrazňuje potrebu vyjadrovania rôznych názorov pre jeho zdravú dynamiku a životaschopnosť. Ponúka možnosti reagovania v rôznych konfliktných situáciách prostredníctvom obranných mechanizmov a zameriava sa aj na možné príčiny virtuálnej agresie a možnosti ich eliminácie. Text publikácie sa člení na state teoretického poznania a praktickú (aplikačnú) časť, ktorá pozostáva z konkrétnych prípadových štúdií a príkladov z praxe. Inšpiráciou môžu byť úlohy aj reflexie k témam.

Publikácia je určená odborníkom pre oblasť mediácie, vedúcim pedagogických kolektívov, špeciálnym pedagógom či samotným učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom.