Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi bol názov 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala koncom roka 2014 v Prahe. Jej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a s Vysokou školou zdravotníckou. Témy konferencie boli rozdelené do troch oblastí: možnosti využitia zážitkovej pedagogiky v medzigeneračnom učení, v aktivizačných programoch u detí a dospievajúcich, u seniorov. 

Výstupom z konferencie je recenzovaný zborník Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, kolektívna monografia s rovnakým názvom, v ktorej autori reagujú svojimi príspevkami na aktuálne diskusie o význame prežívania v edukačnom procese. V zborníku sa nachádza aj náš príspevok k téme školskej mediácie s názvom "Tréningové aktivity peer mediácie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi." 

Anotácia: Školská a rovesnícka mediácia ponúka riešenia nielen v rovine krízových situácií, ale aj v rovine prevencie a sanácie prostredia, v ktorom prebieha dôležité formovanie osobnosti budúcej generácie dospelých. V príspevku si opíšeme proces začleňovania programu peer mediácie do škôl. Zodpovieme otázku, prečo je nutné naučiť žiakov riešiť konflikty. Opíšeme tréningové témy a uvedieme príklady aktivít z praxe.