Zborník - Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave

Zborník príspevkov zostavený ku konferencii so zahraničnou účasťou na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 ISBN 978-80-223-4917-8

Školská mediácia ako dôležitá téma ďalšieho vzdelávania pedagógov - str. 101 - 107

Autorky: Zdenka Matulová Juríková, Dušana Bieleszová

Školské prostredie je miesto, kde sa v relatívne malom priestore stretávajú ľudia s rôznymi názormi, hodnotami či s rôznymi pohľadmi na prežívané situácie. Nie zriedka tak vznikajú konfliktné situácie. Každý konflikt, malý alebo väčší, sa odráža v medziľudských vzťahoch a formuje tieto vzťahy. Školská mediácia podporuje stabilitu, či vyváženosť v pedagogickom tíme čo sa prejavuje v spôsoboch riešenia konfliktných situácii. Pedagogický zamestnanci tak ako autority pre deti môžu ovplyvniť správanie detí nielen v škole ale aj v bežnom živote. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti školskej mediácie ako možnosti sebapoznania, sebarozvoja, podpory stability pedagogického tímu či možností riešenia konfliktných situácii a v neposlednom rade možnosti pozitívneho vplyvu na rozvoj osobností detí

Zdroj: https://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/projekty/2020_-_Konferencia_CDV/ZBORNIK_CDVUK.pdf