Zborník - Obec, škola, mediácia - medzinárodná vedecká konferencia

  • Vydanie: prvé 
  • Miesto vydania: Bratislava 
  • Rok: 2014 
  • Počet strán: 292 
  • Náklad: 200 ks

Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl - Dušana Bieleszová (str. 27 - 35)

Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školské prostredie je však poznačené zvýšeným napätím. Vonkajšie prejavy konfliktných vzťahov medzi dospelými sú deťmi prirodzene odpozorované a prijímané ako norma. Dôsledky chýbajúcich zručností môžu byť obrovské. Rovesnícku mediáciu považujeme za efektívny nástroj riešenia konfliktov za predpokladu, že jej začleňovanie bude realizované v súlade s vývinovými osobitosťami žiakov a za podpory pedagógov a rodičov, ktorí tvoria školskú komunitu. V príspevku sa zameriame na aktivity rovesníckej mediácie, definujeme osobitosti rovesníckych vzťahov, rozoberieme si modelové situácie a budeme sa venovať prístupu dospelej autority k úlohe sprievodcu žiakov pri riešení konfliktov.

Zdroj: https://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/Zbornik_Obec_Skola_Mediacia.pdf