Zborník - Súčasné trendy vzdelávania v mediácii - medzinárodná vedecká konferencia (2017)

Zborník zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy vzdelávania v mediácii“ predkladá príspevky autorov, ktorým sa podarilo prepojiť teóriu s praxou. Príspevky jednotlivých autorov z akademickej obce i praxe sa prezieravo dotýkajú tém, ktoré neboli na minulých konferenciách spracované. Je to dôkazom posunu chápania mediácie a jej neustáleho pozitívneho vývoja v slovenských podmienkach. V recenzovanom zborníku sa čitateľ oboznámi s trendami vzdelávania v mediácii na rôznych úrovniach, so skúsenosťami z výkonu mediácie v zahraničí a s hodnotovou orientáciou mediátora.

  • Počet strán: 200
  • ISBN: 9788097161668 
  • Vydavateľstvo: Asociácia mediátorov Slovenska
Príspevok: Dušana Bieleszová - Rôzne možnosti využitia mediácie v školách

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie. Osoba, ktorá využíva mediáciu, je spôsobilá konflikt alebo napätie vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať. Touto osobou môže byť školený mediátor, ale aj pedagóg, ktorý využíva mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, a napokon aj žiak, ktorý získal mediačné zručnosti − rovesnícky mediátor. Ak ide o zmierňovanie napätia, riešenie konfliktov, ich prevenciu medzi žiakmi v škole, hovoríme o rovesníckej mediácii alebo o využívaní mediačných zručností medzi rovesníkmi žiackeho veku v školskom prostredí. Pri rovesníkoch treba mediáciu prispôsobiť veku, temperamentu a možnostiam detí a žiakov.

Zdroj: https://www.martinus.sk/?uItem=271481