ZŠ Park Angelinum

05.04.2022 20:28

Kurz riešenia konfliktov v 6. ročníku ZŠ Park Angelinum v Košiciach

V rámci projektu Dúha absolvovali žiaci 6. ročníka 17. 2. 2022 Kurz riešenia konfliktov s lektorkou pre školskú a rovesnícku mediáciu D. Bielezsovou. Jej pravou rukou pri aktivitách boli aj členovia nášho Klubu mediátorov: Katka (9.B), Betka a Klára (9.A ) ako aj mladšie žiačky Diana a Barborka...

—————

02.12.2021 23:36

Sebariadenie a sebakontrola ako predpoklad zmierňovania napätia - ZŠ Park Angelinum Košice

9 rokov spolupráce so ZŠ Park Angelinum v Košiciach malo svoje pokračovanie aj napriek pandémii. Tentokrát sa vzdelávali pedagogickí a odborní zamestnanci školy tak, ako nám to podmienky dovoľovali - dištančne.  Vzdelávania takmer 60 pedaogov a odborníkov bolo zamerané na sebapoznanie. Kládli...

—————

01.07.2021 18:56

Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníku v ZŠ Park Angelinum Košice

Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a...

—————

20.12.2019 22:20

Supervízia - ZŠ Park Angelinum Košice

Už tradične lektorskú činnosť v kalendárnom roku ukončujem v šiestackych triedach v Základnej škole na Park Angelinum v Košiciach. So školou, s ktorou som program školskej a rovesníckej mediácie rozbiehala, spolupracujem od novembra 2012. V decembri sa lúčim sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí...

—————

27.12.2018 15:50

Skupinová dynamika v 6. ročníku - ZŠ Park Angelinum Košice

  Katka a Bianka, rovesnícke mediátorky, 8. ročník: "Pracovali sme so žiakmi 6. ročníka, pri ktorých sme si aj my, mediátori, uvedomili, aké dôležité je zastať sa slabších, vypočuť si názor každého a nerobiť urýchlene závery. So šiestakmi sme pracovali v dvoch, neskôr v troch skupinách, ktoré...

—————

23.12.2017 13:23

Stmeľovanie šiestakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

V ZŠ Park Angelinum v Košiciach funguje program rovesníckej mediácie od roku 2012. Je súčasťou ich širšieho programu Dúha, ktorý je zameraný na prevenciu rizikových prejavov správania a rozvoja životných zručností u žiakov 2. stupňa. Program je prispôsobený špecifickým potrebám jednotlivých...

—————

04.07.2017 21:06

Bodka za školským rokom v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

Zatiaľ čo žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach si užívali prvý prázdninový deň, ich pedagógovia v príjmenej atmosfére v škole zreflektovali kľúčové momenty ich pedagogickej praxe uplynulého školského roka. Pôvodne plánovaná prednáška k téme školskej mediácie vychádzajúca z predstavy, že pedagógovia...

—————

15.01.2017 21:10

Skúsenostná rovesnícka mediácia

"Dnešné školenie sa mi páčilo. Mali sme zaujímavé aktivity a boli sme dobrá skupina. Každý mohol vyjadriť svoj názor, veľa sme sa nasmiali a vytvorili sme si príjemnú atmosféru.", starší rovesnícki mediátor   "Vytvorili sme si príjemnú atmosféru", napísal jeden z rovesníckych...

—————

14.01.2017 21:13

Vytváranie neohrozujúceho prostredia

V ZŠ Park Angelinum v Košiciach, v prvej škole, ktorá sa stala pilotnou školou pre program rovesníckej mediácie v roku 2012, sme sa v rámci projektu školského roka 2016/2017, ktorý je zameraný na prevenciu šikanovania, budovanie pozitívnych životných zručností a školskú mediáciu, venovali...

—————

18.05.2016 19:55

Supervízne stretnutie s RM - ZŠ Park Angelinum, Košice

Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Park Angelinum v Košiciach bolo opäť príjemne stráveným časom.    Cestou zážitkových hier sme sa učili chápať význam aktívneho počúvania, vnímať pozorne konkrétny zvuk v priestore. Definovali sme pravidlá aktívneho...

—————