"1.2.15 Podnety, odporúčania a upozornenia - Riaditeľom škôl/školských zariadení

- odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov.“

                                                                                               ŠŠI Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinná mediácia - ako deÅ¥om neublížiÅ¥ rozvodom  Mediácia - Praktický právny sprievodca  Mediácia v zdravotníctve   Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov  Å kolská a rovesnícka mediácia