"1.2.15 Podnety, odporúčania a upozornenia - Riaditeľom škôl/školských zariadení

- odstrániť formálnosť školských stratégií zameraných na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania, postupne zavádzať program rovesníckej mediácie alebo iné zmysluplné reálne aktivity s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov.“

                                                                                               ŠŠI Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017

AKTUÁLNE:

  1. 1. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine
  2. Ponuka funkčnéh a funkčného inovačného  vzdelávania - CĎV UK
  3. 6. blok odbornej prípravy mediátorov aj o školskej mediácii (AMCS, Poprad)
  4. Téma kritického myslenia na regionálnej konferencii vo Zvolene (P. Jilemnického 2)
  5. Kultúra školy a vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Lučenci (CĎV UK)

  Å kolská a rovesnícka mediácia

     Rodinná mediácia - ako deÅ¥om neublížiÅ¥ rozvodom   

 Mediácia - Praktický právny sprievodca

 Mediácia v zdravotníctve