PaedDr. Dušana Bieleszová - bieleszova@gmail.com, +421 905 116 333

Špecializujem sa na vzdelávanie v školskej mediácii (program rovesníckej mediácie, sebariadenie v konflikte, práca s dynamikou skupiny v triede). Ako odborná redaktorka pôsobím vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR (portál direktor.sk). 

Vyštudovala som etiku a pedagogiku na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Odbornú prípravu mediátora som absolvovala v roku 2010. Pôsobila som ako učiteľka v špeciálnej škole pre sluchovo postihnutých, v základnej škole s materskou školou ako zástupkyňa riaditeľa. Rigoróznu skušku som absolvovala a rigoróznu prácu som obhájila  v téme "Komunikácia ako nástroj prevencie konfliktov na 1. stupni základnej školy a jej výchovný zámer" som obhájila na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Školy, v ktorých bol realizovaný/realizuje sa program školskej a rovesníckej mediácie: ZŠ Park Angelinum, Košice (2012 - pilotná základná škola v programe rovesníckej mediácie), ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice (2013), ZŠ Záhorácka, Malacky (2014), ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava (2015, 2022), Spojená škola, Nižná (2016 - pilotná stredná škola v programe rovesníckej mediácie), Cirkevná spojená škola Snina (2018, 2023), Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine (2019),  Evanjelická základná škola v Bratislave (2019), Súkromná základná škola DSA Lučenec (2018), ZŠ s MŠ Podolinec (2018, 2019), Liečebno-výchovné sanatórium Košice-Barca (2019), ZŠ Sládkovičova, Ružomberok (2019, 2022), ZŠ Rabčice (2022, 2023), ZŠ Stupava (2022, 2023), ZŠ Drábova, Košice (2022 - 2023), ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec (2022, 2023), ZŠ Želiezovce (2023, 2024).

Lektorské služby som poskytovala/poskytujem aj ďalším školám, najmä v rámci aktualizačného alebo inovačného vzdelávania ZŠ Levice - Pri Podlužianke, ZŠ Námestie mladosti 1 - Žilina, Regionálne centrum podpory učiteľov Martin, ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna- Drotárska cesta - Bratislava, ZŠ Nejedlého - Bratisalva, LVS Poľný Kesov, ZUŠ Heľpa, ZŠ sv. Gorazda Košice, ZŠ s MŠ Za kasárňou Bratislava, ZŠ Tekovské Lužany, ZŠ Kráľovský Chlmec, LVS Poľný Kesov, MŠ Maršova-Rašov, ZŠ Záhorká Ves, ZUŠ Trenčín, ZŠ Jilemnického Zvolen, ZŠ Drieňová Bratislava, SOŠ Prakovce, SIŠ Prakovce, ZŠ Jaklovce, ZŠ Kežmarská Košice, Spojená škola Opatovská cesta Košice, CVČ Malacky, ZŠ Plavecký Štvrtok, ZŠ Kežmarská Košice, Gymnázium Matky Alexie Bratislava, ZŠ Detva, ZŠ Zbehy.

Od roku 2016 vykonávam lektorskú činnosť v oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre CĎV Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu 807 hodín v akreditovaných vzdelávacích programoch: Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca, Riadenie školy a školského zariadenia, Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Sebariadenie a manažérska etika, Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení a Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia problémov a tzv. kurzov šitých na mieru napr. Skvalitňovanie interpersonálnej komunikácie na škole, Riešenie konfliktov v škole – rôzne podoby školskej mediácie v praxi, Problematika správania učiteľ – žiak, Odhaľovanie šikany, komunikácia s obeťou a vinníkmi, Emócie, obranné mechanizmy a skupinové myslenie v pedagogickom tíme, Konflikty ako zdroj spoznávania rozdielnosti a možnosti vzájomného dopĺňania sa. Zároveň som pôsobila ako lektorka v akreditovanom vzdelávacom programe Mediátor a povinného odborného seminára pre mediátorov s názvom Sebapoznanie – potenciál a limity mediátorov a Tréning zručností, pravidlá správania sa mediátora – vedenie procesu mediácie v školskom prostredí v rozsahu 55 hodín. V súčasnosti sa zameriavam na etablovanie špecializácie v mediácii so zameraním sa na školskú mediáciu. 

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca, Riadenie školy a školského
zariadenia, Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, Sebariadenie a manažérska etika, Vedenie ľudí v škole alebo
školskom zariadení a Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností
v školskej praxi riešenia problémov a tzv. kurzov šitých na mieru napr. Skvalitňovanie
interpersonálnej komunikácie na škole, Riešenie konfliktov v škole – rôzne podoby školskej
mediácie v praxi, Problematika správania učiteľ – žiak, Odhaľovanie šikany, komunikácia s
obeťou a vinníkmi, Emócie, obranné mechanizmy a skupinové myslenie v pedagogickom tíme,
Konflikty ako zdroj spoznávania rozdielnosti a možnosti vzájomného dopĺňania sa

Spolupracovala som na programe zavádzania peer mediácie v piatich školách v Moravskoslezském kraji v projekte Mediace ve skole, v rámci Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti - Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Ako lektorka lektorujem aj tému prevencie pred násilím v rámci Národného projektu Podpory ochrany detí pred násilím (UPSVaR).

Konferencie

 • Mediácia - podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov (AMCS, Poprad, 2023)
 • Sympózium – Mediácia na pulze času - príspevok Vízie, cieľ, metódy a formy využívané v programe rovesníckej mediácie v školách  (AMS, Košice, 2019)
 • Socialia 2019 – XXIII. Medzinárodná vedecká konferencia (Banská Bystrica, 2019)
 • Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak (Zvolen, 2019)
 • Kritické myslenie detí aj dospelých (Zvolen, 2018)
 • 1. konferencia rovesníckych mediátorov (Malacky, 2017)
 • Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia (Olomouc 2017)
 • Medzinárodná vedecká konferencia "Súčasné trendy v mediácii" - príspevok Rôzne možnosti využitia mediácie v školách (AMS, 2017)
 • Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika (Lučenec, 2017)
 • Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ odboru školstva (Košice, 2017)
 • 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy (Nitra, 2017)
 • Mediace  ve školách (Ostrava, Praha) - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (2017)
 • Riešenie konfliktov v školách (Mesto Košice - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2016)
 • Veľké upratovanie - odborná konferencia Škola 2016/2017 (Raabe, 2016)
 • 3. ročník mezinárodní vědecké konference Sport a zážitková pedagogika  2016 - príspevok Práca s dynamikou skupiny v programe rovesníckej mediácie (Palestra, Praha, 2016)
 • II. ročník medzinárodnej vedeckej konferenie Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie - príspevok Proces začleňovania rovesníckej mediácie do škôl (problémy z praxe a ich riešenia (AMS, 2016)
 • Seminár - Školská mediácia (Mediačné centrum, Poprad, 2016)
 • Seminár pre učiteľov chémie ZŠ a SŠ (Chemická sekcia prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, 2015)
 • II. ročník  medzinárodnej vedeckej konferencie “Obec - škola- mediácia" - príspevok Rovesníckia mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl(AMS, 2015, Modra)
 • Učíme pre život 2015 "Nedajme sa premôcť" (Indícia, 2015, Poprad)
 • Kongres Komenium Fórum "Problémoví žiaci - mýty, fakty, riešenia"(EuroEdu,2014, Nový Smokovec)
 • I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"Aktuálne výzvy a perspektívy v mediaci" - príspevok Školská a rovesnícka mediácia ako súčasť preventívneho programu škôl (AMS, 2014, Modra)
 • 3. ročník mezinárodní vědecké konference "Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi" - príspevok: Tréningové aktivity peer mediácie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi (Palestra, 2014, Praha)
 • Kongres Komenium Fórum "Vzdelanie pre povolanie, povolanie pre zamestnanie" (EuroEdu, 2012, Zvolen)