Dušana Bieleszová - bieleszova@gmail.com, +421 905 116 333

Venujem sa školskej mediácii vrátane rovesníckej mediácie (mediácia ako forma prevencie aj sanácie prostredia). Pomáham zavádzať program rovesníckej mediácie v školách. Poskytujem vzdelávanie v téme riešenia konfliktov pre skupinu pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, mediátorov, žiakov. V triedach, ktoré majú problém "zladiť sa", pomáham pracovať s dyanmikou skupiny. 

Pôsobím vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR, s. r. o.  – časopis Manažment školy v praxi, časopis Didaktika,  portál direktor.sk.

Ako lektorka dlhodobo spolupracujem s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave,  s Mediačným centrom v Poprades Asociáciou mediačných centier Slovenskaso spoločnosťou Raabe, s Asociáciou sociálnych pedagógov a ďalšími inštitúciami.

Vyštudovala som etiku a pedagogiku na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Odbornú prípravu mediátora som absolvovala v roku 2010 (osvedčenie). Pôsobila som ako učiteľka v špeciálnej škole pre sluchovo postihnutých, ako zástupkyňa riaditeľa v základnej škole s materskou školou. Bola som členkou Dozornej rady Únie materských centier, riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie ÚMC a členka Výboru pre mimovládne organizácie (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).  

Modelové školy, v ktorých realizujeme celý program školskej a rovesníckej mediácie:

ZŠ Park Angelinum, Košice (2012 - pilotná základná škola v programe rovesníckej mediácie), ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice (2013), ZŠ Záhorácka, Malacky (2014), ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava (2015, 2022), Spojená škola, Nižná (2016 - pilotná stredná škola v programe rovesníckej mediácie), Cirkevná spojená škola Snina (2018, 2023), Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine (2019),  Evanjelická základná škola v Bratislave (2019), Súkromná základná škola DSA Lučenec, ZŠ s MŠ Podolinec, Liečebno-výchovné sanatórium Košice -Barca (2019), ZŠ Sládkovičova, Ružomberok (2019, 2022), ZŠ Rabčice (2022, 2023), ZŠ Stupava (2022, 2023), ZŠ Drábova, Košice (2022 - 2023), ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec (2022, 2023).

Spolupracovala som na programe zavádzania peer mediácie v piatich školách v Moravskoslezském kraji v projekte Mediace ve skole, v rámci Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti - Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Ako lektorka lektorujem aj tému prevencie pred násilím v rámci Národného projektu Podpory ochrany detí pred násilím (UPSVaR).

Konferencie

 1. Sympózium – Mediácia na pulze času - príspevok Vízie, cieľ, metódy a formy využívané v programe rovesníckej mediácie v školách  (AMS, Košice, 2019)
 2. Socialia 2019 – XXIII. Medzinárodná vedecká konferencia (Banská Bystrica, 2019)
 3. Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak (Zvolen, 2019)
 4. Kritické myslenie detí aj dospelých (Zvolen, 2018)
 5. 1. konferencia rovesníckych mediátorov (Malacky, 2017)
 6. Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia (Olomouc 2017)
 7. Medzinárodná vedecká konferencia "Súčasné trendy v mediácii" - príspevok Rôzne možnosti využitia mediácie v školách (AMS, 2017)
 8. Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika (Lučenec, 2017)
 9. Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ odboru školstva (Košice, 2017)
 10. 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy (Nitra, 2017)
 11. Mediace  ve školách (Ostrava, Praha) - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (2017)
 12. Riešenie konfliktov v školách (Mesto Košice - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2016)
 13. Veľké upratovanie - odborná konferencia Škola 2016/2017 (Raabe, 2016)
 14. 3. ročník mezinárodní vědecké konference Sport a zážitková pedagogika  2016 - príspevok Práca s dynamikou skupiny v programe rovesníckej mediácie (Palestra, Praha, 2016)
 15. II. ročník medzinárodnej vedeckej konferenie Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie - príspevok Proces začleňovania rovesníckej mediácie do škôl (problémy z praxe a ich riešenia (AMS, 2016)
 16. Seminár - Školská mediácia (Mediačné centrum, Poprad, 2016)
 17. Seminár pre učiteľov chémie ZŠ a SŠ (Chemická sekcia prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, 2015)
 18. II. ročník  medzinárodnej vedeckej konferencie “Obec - škola- mediácia" - príspevok Rovesníckia mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl(AMS, 2015, Modra)
 19. Učíme pre život 2015 "Nedajme sa premôcť" (Indícia, 2015, Poprad)
 20. Kongres Komenium Fórum "Problémoví žiaci - mýty, fakty, riešenia"(EuroEdu,2014, Nový Smokovec)
 21. I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"Aktuálne výzvy a perspektívy v mediaci" - príspevok Školská a rovesnícka mediácia ako súčasť preventívneho programu škôl (AMS, 2014, Modra)
 22. 3. ročník mezinárodní vědecké konference "Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi" - príspevok: Tréningové aktivity peer mediácie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi (Palestra, 2014, Praha)
 23. Kongres Komenium Fórum "Vzdelanie pre povolanie, povolanie pre zamestnanie" (EuroEdu, 2012, Zvolen)

Články, príspevky, rozhovory

 1. https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/konflikty-skolska-mediacia
 2. časopis Manažment školy v praxi (Wolters Kluwer SR, s.r.o.)
 3. časopis Dnešná škola (Združenie učiteľov chémie) 
 4. časopis Právny kuriér (Raabe), 
 5. príspevky v ďalších časopisoch, napr. Denník NMama a ja,  a pod.

Literatúra (publikácie, zborníky)

 1. Bieleszová, D., Koreňová, S. 2021. Sebariadenie a manažérska etika. Wolters Kluwer : Bratislava. ISBN 978-80-571-0440-7.
 2. Bieleszová, D., Brédová, R. 2019. Vízie, ciele, metódy a formy využívané v programe rovesníckej mediácie. In.: Kováč, E. a kol. Mediácia na pulze času. 2019. Asociácia mediátorov Slovenska. ISBN 978-80-973515-0-2.
 3. Bieleszová, D. 2018. Mediácia v kontexte evaluácie materskej školy. In: Bieleszová, D., Mateašíková, A. Evaluácia v materskej škole. 2018. Dr. Josef Raabe Slovensko : Bratislava. ISBN 978-80-8140-252-4.
 4. Bieleszová, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-735-8
 5. Bieleszová, D. 2017. In: Kováč, E. a kol. Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Asociácia mediátorov Slovenska : Bratislava. s. 25. ISBN 978-80-971616-6-8.
 6. Bieleszová, D. 2015. Tréningové aktivitypeer mediácie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi. In: Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi (kolektivní monografie). VŠTVS Palestra. S. 136 -143.  ISBN 978-80-87723-17-3.
 7. Bieleszová, D. 2015. Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl. In: Kováč, E. a kol. Obec, škola, mediácia. Asociácia mediátorov Slovenska. s. 37. ISBN 078-80-971616-2-0.
 8. Bieleszová, D. 2014. Školská a rovesnícka mediácia ako súčasť preventívneho programu škôl. In: Kováč. E. Aktuálne výzvy  a perspektívy v mediácii. Asociácia mediátorov Slovenska : Bratislava. s. 20. ISBN 978-80-971616-0-6.
 9. Bieleszová, D. 2013. Rovesnícka mediácia. Iura Edition : Bratislava. 2013. ISBN 978-80-8078-587-1
 10. Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Iura Edition : Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8078-510-9