Kontakt: bieleszova@gmail.com, 0905 116 333 

 

Pôsobím vo vydavateľstve Wolters Kluwer, s. r. o. (časopis Manažment školy v praxi, direktor). Ako mediátor sa venujem predovšetkým školskej a rovesníckej mediácii. Spolupracujem s Mediačným centrom v Poprade, s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, so Slovenským inštitútom pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov - SIMARS a ďalšími inštitúciami. 

Vyštudovala som etiku a pedagogiku na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Odbornú prípravu mediátora som absolvovala v roku 2010 (osvedčenie). Pôsobila som ako učiteľka v špeciálnej škole pre sluchovo postihnutých, ako zástupkyňa riaditeľa v základnej škole s materskou školou, v materskom centre, bola som členkou Dozornej rady Únie materských centier, riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie ÚMC a členka Výboru pre mimovládne organizácie (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).  

Školy v ktorých realizujeme program rovesníckej mediácie:

ZŠ Park Angelinum, Košice (2012 - pilotná základná škola v programe rovesníckej mediácie), ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice (2013), ZŠ Záhorácka, Malacky (2014), ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava (2015), Spojená škola, Nižná (2016 - pilotná stredná škola v programe rovesníckej mediácie). Spolupráca na programe zavádzania peer mediácie v piatich školách v Moravskoslezském kraji v projekte Mediace ve skole, v rámci Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti - Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 

 

Aktívna účasť na konferenciách:

 • Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia (Olomouc 2017)
 • Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika (Lučenec, 2017)
 • Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskje pôsobnosti OÚ odboru školstva (Košice, 2017)
 • 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy (Nitra, 2017)
 • Mediace  ve školách (Ostrava, Praha) - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (2017)
 • Riešenie konfliktov v školách (Mesto Košice - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2016)
 • Veľké upratovanie - odborná konferencia Škola 2016/2017 (Raabe, 2016)
 • Sport a zážitková pedagogika - medzinárodná vedecká konferencia (Praha, 2016)
 • II. ročník medzinárodnej vedeckej konferenie "Obec - škola - mediácia" (AMS, 2016)
 • Seminár - Školská mediácia (Mediačné centrum, Poprad, 2016)
 • Seminár pre učiteľov chémie ZŠ a SŠ (Chemická sekcia prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, 2015)
 • II. ročník  medzinárodnej vedeckej konferencie “Obec - škola- mediácia" (AMS, 2015, Modra)
 • Učíme pre život 2015 "Nedajme sa premôcť" (Indícia, 2015, Poprad)
 • Kongres Komenium Fórum "Problémoví žiaci - mýty, fakty, riešenia"(EuroEdu,2014, Nový Smokovec)
 • I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"Aktuálne výzvy a perspektívy v mediaci" (AMS, 2014, Modra)
 • II. ročník mezinárodní vědecké konference "Zážitková pedagogika" (Palestra, 2014, Praha)
 • Kongres Komenium Fórum "Vzdelanie pre povolanie, povolanie pre zamestnanie" (EuroEdu, 2012, Zvolen)

Publikované príspevky:

 • časopis Manažment školy v praxi (Wolters Kluwer, s.r.o.)
 • www.direktor.sk (Wolters Kluwer, s.r.o.)
 • časopis Dnešná škola (Združenie učiteľov chémie) 
 • časopis Právny kuriér (Raabe)
 • príspevky v ďalších časopisoch, napr. Denník N, Mama a ja,  a pod.

Publikácie: