Prednášky, vzdelávanie

Sympózium – Mediácia na pulze času

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími...

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty...

Konferencia Škola 2018/2019 - Raabe

22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach sa uskutočnila konferencia Škola 2018/2019, ktorej organizátorom bola spoločnosť RAABE.  Mottom konferencie bolo: Pripraviť sa! Pozor! Zmeny!  Tematické oblasti boli zamerané na personálne riadenie, medziľudské vzťahy a...

Koordinačné stretnutie participujúcich subjektov - ochrana detí pred násilím - Bardejov

Účel prevencie školskej a rovesníckej mediácie -  aj táto téma zaznela na Koordinačnom stretnutí participujúcich subjektov k problematike ochrany detí pred násilím, ktoré pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.  Na pozvanie...

Téma kritického myslenia na regionálnej konferencii vo Zvolene

" V škole vnímame kritické myslenie ako stratégiu uchopenia poznávania. Človek sa prostredníctvom kritického myslenia učí zaobchádzať s informáciami. Je dôležité, aby žiaci vedeli hľadať a filtrovať informácie, budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať. Pri príprave na viacsmernú diskusiu...

Seminár organizovaný Komorou mediátorov v CPPPaP na Drieňovej ulici v Bratislave

  Seminár o školskej a rovesníckej mediácii pre špeciálnych pedagógov v pôsobnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave zorganizovala dňa 15. marca 2018 Komora mediátorov.  Školy plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných...

Prednáška pre študentov na VŠTVS Palestra v Prahe

Téma školskej a rovesníckej mediácie zaznela v rámci seminára dvoch skupín študentov Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA v Prahe.  Obsahovo sme sa v téme zamerali na prácu s emóciami v konflikte, na čítanie verbálnych aj neverbálnych prejavov v napätej situácii. Venovali sme sa...

Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia v Olomouci

V dňoch 27. až 28. 10. sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Mediace 2017 v Olomouci. Usporiadateľom bola právnická fakulta Univerzity Palackého s podporou partnerov a pod záštitou ministra spravodlivosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Cieľom konferencie bola interdisciplinárna reflexia...

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre /

V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka...

Stretnutie s rodičmi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

  28.júna navštívili ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách budúci prváci. V prváckej triede mali možnosť vyskúšať si, aké to je, byť prvákom. Sprevádzali ich žiaci vyšších ročníkov. Ich rodičia zatiaľ trávili čas na pripravenej prednáške k téme Spolupráca rodiny a školy. Hovorili sme o zmenách,...

1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy

  17. júna sa uskutočnila 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy, ktorú otvoril predseda správnej rady KRSŠ a riaditeľ Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.  Jednou z tém konferencie bola aj Školská a rovesnícka mediácia....

Mediace ve škole - záverečná konferencia, Praha

10. apríla 2017 sa v Európskom dome v Prahe konala záverečná konferencia k projektu Mediace ve škole, ktorá bola súčasťou projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.  Prítomným účastníkom konferencie (lektorom, mediátorom,...

Skúsenosť rovesníckych mediátorov z Nižnej s prezentovaním príspevku na konferencii

Mladí ľudia vedia niekedy veľmi citlivo rozlišovať medzi tým, čo chceme počuť, hoci to neladí s ich predstavami a našou snahou poznať ich úprimný názor, hoci nie vždy korešponduje s našimi predstavami. Skúsený lektor rovesníckej mediácie nehodnotí ich pocity, nálady, ale ponecháva ich dozrieť...

Konferencia - Mediace ve škole (Ostrava)

28. marca v kongresovom centre Černá louka v Ostrave sa konala konferencia Mediace ve škole, kde boli predstavené skúsenosti so zavádzania mediácie a peer mediácie do prostredia 10 škôl v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V programe bola predstavená mediácia v kontexte stratégie boja proti...

Riešenie konfliktov v školskom prostredí (konferencia Raabe)

Veľké upratovanie - Ako vyhrať nad ne (poriadkom) v škole bol názov odbornej konferencii spoločnosti Raabe Slovensko. Konferencia bola určená riaditeľom, a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manžérske...

Mezinárodní vědecká konference Sport a zážitková pedagogika, Praha

VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr....

Workshop v Ružomberku pre vychovávateľov

Aké máte pocity pri konflikte? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi kolegami? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi študentami? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi vychovávateĺom a rodičom?   Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede v úzkom kruhu veľmi príjemných...

Malá škola veľkého škôlkara (ZŠ Záhorácka, Malacky)

Malá škola veľkého škôlkara - je názov podujatia ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, kde škola víta vo svojich priestoroch nielen budúcich prvákov, ale aj ich rodičov. Kým predškolákom, ktorí v novom školskom roku budú navštevovať túto školu, sa venujú piataci (patronátne triedy) a pani...

Kongres Komenium Forum 2012

V dňoch 15. a 16. novembra vo Zvolene na kongrese Komenium Forum medzi hlavnými referátmi odznela aj téma školskej mediácie.  Spoločenská zodpovednosť škôl je veľká. Nároky kladené na jej lídrov a učiteľov narážajú na bariéry, ktoré sa prejavia najzraniteľnejšie v medziľudských...

Medzinárodná vedecká konferencia v Modre

V dňoch 8. až 9. apríla 2016 sa konal III. ročník medzinárodnej vedekej konferencie v Modre, ktorá bola zameraná na profesionalizáciu a inštitucionalizáciu mediátorov, mediačných a probačných úradníkov a účastníkov mediácie. Cieľom konferencie bolo prezentovanie...