Prednášky, vzdelávanie

Seminár k školskej mediácii v Mediačnom centre Poprad

  Na pozvanie Mediačného centra Poprad som mala možnosť lektorovať ucelený 6 hodinový seminár pre mediátorov, ktorým záleží na prevencii sociálno-patologických javov aj v školskom prostredí. V príjemnej atmosfére sme sa s pohodovými kolegami venovali podmienkam pre vznik mediácie v školách,...

Problémové vzťahy - seminár na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava

Vzťahy v školskom prostredí a riešenie konfliktných situácií z pohľadu detí, učiteľov, rodičov boli jednou z prednášok na seminári, ktorý sa uskutočnil 1. júla 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou podujatia pre učiteľov chémie na základných a...

Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí ZŠ (AMS, Modra)

Abstrakt Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školské prostredie je však poznačené zvýšeným napätím. Vonkajšie prejavy konfliktných vzťahov medzi dospelými sú deťmi...

Tréningové aktivity peer mediacie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi (Palestra, Praha)

1 Úvod Každá škola, školské zariadenie má svoju vlastnú históriu opierajúcu sa o tradície, hodnoty a normy vpísané do školských kroník generáciami žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí rokmi vytvárali jej charakter. Príchodom nových ľudí sa minulosť stáva spomienkou a budúcnosť vytvára nové...

Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi

Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi
Prezentácia na tému: Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi Riešenie konfliktov medzi žiakmi v triedach je pre každého triedneho učiteľa náročné. O to viac, ak sa nauspokojí s príkazmi ako hlavným nástrojom zabezpečenia "poriadku" v triede, ale investuje energiu do...