Seminár k školskej mediácii v Mediačnom centre Poprad

 

Na pozvanie Mediačného centra Poprad som mala možnosť lektorovať ucelený 6 hodinový seminár pre mediátorov, ktorým záleží na prevencii sociálno-patologických javov aj v školskom prostredí. V príjemnej atmosfére sme sa s pohodovými kolegami venovali podmienkam pre vznik mediácie v školách, školských zariadeniach z pohľadu potrieb žiakov, rodičov, učiteľov. Ocitli sme sa na križovatke chápania/nechápania detí, zväčšovania rozdielov medzi očakávaniami rodičov a aktívnej schopnosti ich registrovať, spracovať, ale hovorili sme aj o "kostlivcoch zo skrine", ktoré v niektorých školách sťažujú prácu práve kvalitným pedagógom. 

Opísali sme rôzne podoby mediácie v školskom prostredí - mediácia zo zákona, mediačné stretnutia v "problémových" triedach, začlenenie mediácie do kultúry riešenia konfliktov v prostredí školy. 

Prešli sme si proces začleňovania školskej a rovesníckej medicáie do školy od prednášky a tréningových aktivít pre pedagógov, cez informovanie rodičov, zaradenie diskusií k téme rovesníckej mediácie do stretnutí učiteľov v rámci metodických orgánov školy, procesu výberu rovesníckych mediátorov, vyhlásenie výzvy pre rovesníckych mediátorov, ich tréning, online komunikáciu s rovesníckymi mediátormi, aj supervíziu riešenia konfliktov v školách, ktoré majú záujem o túto formu prevencie pred sociálno-patologickými javmi. 

 

Pripomenuli sme si ciele rovesníckej mediácie: prevencia pred sociálno-patologickými javmi (šikanovanie, krádeže, fyzické ubližovanie,...), ochrana pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy (ohováranie, intrigy, strata kritického myslenia, ..), zvnútornenie prejavov vzájomnej tolerancie v triedach s prítomnosťou detí s poruchami učenia a správania, odstraňovanie bariér vyplývajúcich z rozdielov (ekonomické, národnostné, kultúrne, sociálne, ...), záujem predísť odcudzeniu sa detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania (neúspech, nechuť, nezáujem, frustrácia,..). 

Teší ma záujem kolegov pomáhať deťom, rodičom, učiteľom zorientovať sa v konfliktných situáciách tak, aby zanechali čo najmenej rán na duši, aby riešenie problémových situácií cestou zmierovania, dohôd sa stalo inšpiráciou a modelom posilňujúcim kvalitu vzťahov a budem im na tejto ich ceste držať palce :-). 

 

Dušana Bieleszová, mediátorka

Fotografie: archív Mediačného centra Poprad, www.mcpoprad.sk

 

Vyjadrenie kolegov, mediátorov  k semináru:

"Dnešný deň sme plnohodnotne využili a pod vedením odbornej lektorky Mgr. Dušany Bieleszovej, sme sa naučili veľa zaujímavého a nového...a čo je dôležité, tieto informácie nám snáď pomôžu pomáhať aj deťom, aj dospelým...držíme si palce a ja ďakujem za túto novú príležitosť z celého srdca."

 

"Dnes sme mali v našom Mediačnom centre školenie s lektorkou Mgr. Dušana Bieleszova, ktorá je odborníčkou na školskú a rovesnícku mediáciu a zároveň autorka dvoch publikácii Školská mediácia a Rovesnícka mediácia. Toto školenie bolo pre nás všetkým veľkým prínosom. Doplnili sme si informácie z oblasti mediácie, ktorá nie je až tak veľmi rozžírena u mediátorov, ale zároveň potreba riešiť konflikty v školskom prostredí sa stále viac javí ako veľmi potrebná. Ukážka rôznych aktivít pre tréning učiteľov a trénig žiakov bola tak inšpirujúca a zároveň niektoré z aktivít tak emotívne, že sme s kolegynkami aj slzu vyronili. Ešte raz vrela vďaka všetkým zúčastneným a lektorke a verím, že projekt v oblasti prevencie kriminality Školskej a rovesníckej mediácie, ktorý sme pre naše školy vytvorili sa stretne s úspechom a pomôže eliminovať sociálnopatologocké javy vyskytujúce sa v školskom prostredí....."

 

"Dnes sme v našom Mediačnom centre Poprad absolvovali úžasnú presnášku, seminár na tému Školská mediácia a rovesnícka mediácia.... Pocity: ďakujem, že som mohla byť prítomná a môžem byť súčasťou tohto úžasného kolektívu.Opäť raz viem, prečo robím túto prácu. Aj za seba chcem takto poďakovat lektorke Mgr. Dušane Bieleszovej."