Publikácie

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí - Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová

WOLTERS KLUWER SR: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/sebariadenie-a-manazerska-etika-v-skolskom-prostredi.p5268.html Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si...

Školská a rovesnícka mediácia

WOLTERS KLUWER SR:  https://www.wolterskluwer.sk/sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia.p3552.html Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov na pracovisku sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti....

Zborník - Súčasné trendy vzdelávania v mediácii - medzinárodná vedecká konferencia (2017)

Zborník zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Súčasné trendy vzdelávania v mediácii“ predkladá príspevky autorov, ktorým sa podarilo prepojiť teóriu s praxou. Príspevky jednotlivých autorov z akademickej obce i praxe sa prezieravo dotýkajú tém, ktoré neboli na minulých...

Zborník - Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave

Zborník príspevkov zostavený ku konferencii so zahraničnou účasťou na Centre ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave Vydala Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 ISBN 978-80-223-4917-8 Školská mediácia ako dôležitá téma ďalšieho vzdelávania pedagógov - str. 101 - 107 Autorky: Zdenka Matulová...

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi bol názov 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala koncom roka 2014 v Prahe. Jej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a s Vysokou školou...

Zborník - Obec, škola, mediácia - medzinárodná vedecká konferencia

Vydanie: prvé  Miesto vydania: Bratislava  Rok: 2014  Počet strán: 292  Náklad: 200 ks Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl - Dušana Bieleszová (str. 27 - 35) Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese...

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

WOLTERS KLUWER SR: https://www.wolterskluwer.sk/sk/rovesnicka-mediacia-zmierovanie-prostrednictvom-rovesnickych-mediatorov.p1259.html Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov...

Školská mediácia

WOLTERS KLUWER: https://www.wolterskluwer.sk/sk/archiv/skolska-mediacia-riesenie-konfliktov-a-sporov-zmierovanim.p1030.html Predaj knihy je ukončený. Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných...