Aktuality

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie - vzdelávanie v ZŠ s MŠ Podolinec

05.09.2020 19:54
Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie bola súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Podolinci. Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúcich tém vzdelávania zameraného na riešenie konfliktov a zamerali sme sa na rovesnícke násilie...

Aktualizačné vzdelávanie - CVČ Malacky

05.09.2020 18:48
  Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 zákona č. 138/2019 Z. z.) k téme spracovania konfliktov absolvovali pedagogickí zamestnanci a vedúci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času v Malackách a vedúci pedagogickí zamestnanci Materskej školy v Malackách. Cieľom vzdelávania za...

Školský internát, Bratislava - aktualizačné vzdelávanie

28.08.2020 21:13
MEDIÁCIA ako prevencia konfliktov na stredných školách bol názov prezentácie Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v rámci porád riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020. Cieľom bolo predstaviť...

Stredná odborná škola v Prakovciach - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:27
Opísať javy sprevádzajúce vnútorný konflikt, vysvetliť proces vyrovnávania sa s vnútorným konfliktom, zadefinovať vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme, trénovať zručnosť zmieňovania napätia v tíme pri zachovaní vnútornej integrity, bolo cieľom aktualizačného...

Spojená škola internátna Prakovce - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:00
  Témou aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bolo Rovesnícke násilie – prevencia, sanácia vzťahov v školskom prostredí. Vzdelávanie sa uskutočnilo 24. 8. 2020 a zúčastnili sa ho pedagogickí zamestnanci.  Tematické zameranie tréningových aktivít...

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

20.02.2020 20:54
V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie...

Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

07.02.2020 23:04
Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti...

Funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK Bratislava

08.12.2019 15:59
  Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v rámci funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj tématický celok Kultúra organizácie - konflikty, mediácia, imidž školy a tematický celok Vedenie tímu....

Školská mediácia - prednáška pre odborných zamestnancov a výchovných poradcov (CPPPaP, Brnianska ulica, Bratislava)

26.11.2019 16:41
  „Myslím si, že rovesnícka mediácia mi zmenila pohľad na konflikty úplne od základov. Všímam si postoje, drobnosti, ktoré by som inak prehliadol.“ (rovesnícky mediátor) Myšlienkou rovesníckeho mediátora sme otvorili prednášku pre odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického...

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR, Poprad

31.10.2019 21:05
Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím" je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení...

Seminár k téme Kultúra školy a školská mediácia v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

23.10.2019 21:55
"Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite", píše na webových stránkach školy riaditeľka...

Ukončenie funkčného vzdelávania vo Veľkej Ide - CĎV Univerzity Komenského (Bratislava)

22.10.2019 16:33
So záverečnými skúškami je zväčša spájaný zvýšený stres a nervozita. A presne to, skúšobná komisia z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, ktorá má sídlo v Bratislave, sa snažila minimalizovať. Miestom skúšania bola Základná škola vo Veľkej Ide, kde sa stretli vedúci pedagogickí...

Kurz mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

12.09.2019 19:11
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Mediátor. V rámci tréningu sociálnych zručností dňa 7. 9. 2019 sme sa venovali oblasti školskej a rovesníckej mediácie.  Hovorili sme o možnostiach pôsobenia mediátora aj v školskom prostredí,...

Workshop II. Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

22.06.2019 14:06
Druhá časť workshopu, ktorej organizátorom bola Asociácia mediačných centier Slovenska bola zameraná na rovesnícku mediáciu.  "Rovesnícka mediácia ma naučila pozerať sa na veci inak, pozorovať viac vecí, ktoré sa okolo mňa dejú. Naučila má inak reagovať na situácie. Tiež ma naučila neutralite...

Kurz Mediátor - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

22.06.2019 13:26
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie Mediátor, ktorého garantkou je Broňa Švehláková. Cieľom vzdelávania je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou...

Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie - Modra - CĎV UK

21.06.2019 22:42
  Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov sa uskutočnilo v Modre-Harmónií. Organizátorom bolo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Kontinuálne vzdelávanie sme spolu s kolegami...

Podpora ochrany detí pred násilím - Púchov

20.06.2019 20:58
  Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia - to je téma tréningových aktivít realizovaných formou multidisciplinárneho vzdelávania. Organizátorom workshopu bol koordinátor ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica v meste...

Workshop pre sociálnych pedagógov - O. z. Asociácia sociálnych pedagógov (UMB Banská Bystrica)

01.06.2019 18:23
31. mája na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na pozvanie O. z. Asociácie sociálnych pedagógov pri katedre pedagogiky stretlo na workshope vela zaujímavých a inšpirujúcich osobností. Prepojenie teórie a praxe našlo odozvu aj v téme workshopu: Školská mediácia...

Workshop I. - Školská mediácia - Poprad

23.05.2019 19:35
Workshop I. ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA bol zameraný na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorá zvyčajne predchádza tréningovým stretnutiam s rovesníckymi mediátormi.  Cieľovou skupinou workshopu boli mediátori...

Funkčné vzdelávanie - Námestovo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

09.04.2019 21:39
  Téme kultúry školy, klímy v škole, zvládania napätých situácií, aj riešenia konfliktov sme sa venovali v jednom z blokov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorého organizátorom je Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity...
Záznamy: 1 - 20 zo 97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>