Aktuality

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

05.04.2022 21:19
„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. V toku času sa príležitosť stráca navždy.“ (Klub vyvolených) So spolulektorkou Soňou Koreňovou sme využili príležitosť naplno. 10 hodín prezenčného vzdelávania dvoch skupín budúcich mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity...

Inovačné vzdelávanie - Kráľovský Chlmec

05.04.2022 20:38
Ukončenie druhej skupiny inovačného vzdelávania s názvom Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov, ktoré sa uskutočnilo v Kráľovskom Chlmci (online), a ktoré realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, ...

ZŠ Detva Kukučínova - Sebakontrola, sebaovládanie a zvládanie napätia

02.12.2021 23:56
Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Kukučínova Detva bolo zamerané na prevenciu pred stresovými situáciami. Okrem výkladu sme vďaka online prostrediu využili aj krátke prieskumné otázky. Ich zodpovedanie a prezentovanie záverov nám pomohlo pozrieť sa hlbšie na klímu v škole,...

Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení - CĎV UK Bratislava

29.10.2021 15:51
V septembri v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pokračovalo vzdelávanie v rozširujúcom module funkčného vzdelávania - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení.  Obsahom vzdelávania druhého tematického celku bola Tvorba a formovanie efektívneho pracovného tímu. Počas...

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR - Košice, Trebišov, Námestovo

13.10.2021 23:55
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (územný obvod koordinácie Košice, Trebišov, Námestovo) v súvislosti s implementovaním Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím zorganizovali multidisciplinárne vzdelávanie zamerané...

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

13.09.2021 18:19
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave realizuje inovačné vzdelávanie: - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov.  Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie...

Školská mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

01.07.2021 18:24
Ako má mediátor pripraviť vzdelávanie k téme využívania mediačných zručností pre pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov? Čo by malo byť obsahom tém vzdelávania? Akú formu vzdelávania je vhodné zvoliť? A v akej časovej dotácii?  Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede...

Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

26.06.2021 20:53
Seminár zameraný na implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl zorganizovala pre záujemcov Asociácia madiačných centier dňa 24. júna 2021. V Poprade sa tak stretli mediátorky, sociálne pedagogičky, školské psychologičky aj špeciálne pedagogičky, aby získali prehľad aj zručnosti potrebné...

CPPPaP Spišská Nová Ves - seminár pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

03.06.2021 19:20
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo v dňoch 25. 5. a 26. 5. pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica online pracovné stretnutie spojené s odborným...

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

24.05.2021 20:55
  Dve štvorhodinovky so skupinou budúcich mediátoriek k téme školskej mediácie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského máme za sebou.  Mala som možnosť vidieť pekný progres ...od úvodného prekvapenia z práce v skupinách, spoznávania sa, zaujímavých debát,...

Kurz MEDIÁTOR - Asociácia mediačných centier Slovenska

24.05.2021 20:37
  Dagmar Tragalová: Mala ukážka z dnešného kurzu Mediatorov, kde účastníci mali možnosť ochutnávať trošku zo školskej a rovesnickej mediácie. Ochutnávku im ponúkla, ako inak, Dušana Bieleszová, ktorá vtesnala kvalitný obsah vzdelávania do 4 hodine dynamickej prednášky. Dievčatá boli nadšene a...

Sebariadenie a manažérska etika - CĎV UK Bratislava

24.05.2021 19:43
  V objavovaní možností ako uchopiť aj tému riešenia konfliktov v školskom prostredí sme pokračovali aj v čase pandémie. So Soňou Koreňovou (spolulektorkou) a manažérkou vzdelávania CĎV UK Elenou Skalskou sme v mesiacoch február až apríl hľadali a zdá sa, že aj našli (CĎV...

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie - vzdelávanie v ZŠ s MŠ Podolinec

05.09.2020 19:54
Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie bola súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Podolinci. Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúcich tém vzdelávania zameraného na riešenie konfliktov a zamerali sme sa na rovesnícke násilie...

Aktualizačné vzdelávanie - CVČ Malacky

05.09.2020 18:48
  Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 zákona č. 138/2019 Z. z.) k téme spracovania konfliktov absolvovali pedagogickí zamestnanci a vedúci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času v Malackách a vedúci pedagogickí zamestnanci Materskej školy v Malackách. Cieľom vzdelávania za...

Školský internát, Bratislava - aktualizačné vzdelávanie

28.08.2020 21:13
MEDIÁCIA ako prevencia konfliktov na stredných školách bol názov prezentácie Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v rámci porád riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020. Cieľom bolo predstaviť...

Stredná odborná škola v Prakovciach - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:27
Opísať javy sprevádzajúce vnútorný konflikt, vysvetliť proces vyrovnávania sa s vnútorným konfliktom, zadefinovať vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme, trénovať zručnosť zmieňovania napätia v tíme pri zachovaní vnútornej integrity, bolo cieľom aktualizačného...

Spojená škola internátna Prakovce - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:00
  Témou aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bolo Rovesnícke násilie – prevencia, sanácia vzťahov v školskom prostredí. Vzdelávanie sa uskutočnilo 24. 8. 2020 a zúčastnili sa ho pedagogickí zamestnanci.  Tematické zameranie tréningových aktivít...

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

20.02.2020 20:54
V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie...

Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

07.02.2020 23:04
Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti...

Funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK Bratislava

08.12.2019 15:59
  Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v rámci funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj tématický celok Kultúra organizácie - konflikty, mediácia, imidž školy a tematický celok Vedenie tímu....
Všetky články