Aktuality

Školská a rovesnícka mediácia - špecializovaný kurz pre mediátorov, pedagógov a odborných zamestnancov

08.03.2023 23:32
Garantka programu: Dušana Bieleszová Lektorky:  Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, CĎV UK Bratislava - 18.4., 25.4. , 2.5. a 9.5. - PRIHLÁŠKA. Dušana Bieleszová, Ivana Gerdová, AMCS Poprad - 16. 6., 23. 6. - PRIHLÁŠKA. Rozsah programu: 20 hodín - prezenčne (V...

Vzdelávanie v mediácii v školskom prostredí

20.12.2022 18:22
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený...

Inovačné vzdelávanie

05.04.2022 20:38
Názov: Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov  Oprávnenie: Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s...

Aktualizačné vzdelávania

02.12.2021 23:56
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa § 57 ods. 1 pís. c) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah aktualizačného vzdelávania - podľa dohody, ideálne min. 4 hod. Forma realizovania: prezenčná alebo dištančná -...

Funkčné vzdelávanie - Sebariadenie a manažérska etika

29.10.2021 19:43
Rozširujúci program funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika je určený každému pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý absolvoval Základný program funkčného vzdelávania a pri riadení školy alebo školského zariadenia sa chce zamerať na rozvoj profesijných...

Funkčné vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

29.10.2021 15:51
V časti Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení téma konfliktov a ich riešenia je definovaná v 1. obsahovej časti - Vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu najmä v časti   identifikácia konfliktov a ich riešenie s využitím fáz mediačného procesu,...

Semináre, workshopy - Prevencia šikanovania a rovesníckeho násilia

13.10.2021 23:55
V oblasti prevencie, ktorá je zameraná na riešenie rovesníckeho násilia, prevenciu šikanovania v školskom prostredí uvádzame príklady vhodných tém: Téma: Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie Rizikové skupiny žiakov a zásady vytvárania bezpečného prostredia...

Metodické dni organizované zriaďovateľom školy, školou

18.02.2021 11:28
   Téma alternatívneho riešenia konfliktov môže byť súčasťou metodických dní, ktoré organizuje zriaďovateľ školy.  Príklad:  Magistrát mesta Košice prostredníctvom CVČ na Popradskej ulici v Košiciach - 15. 2. 2017 15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice...

Kurz mediátor - 200 hod.

12.09.2019 19:11
Jednou z možností získania zručností potrebných pre mediáciu konfliktu je aj absolvovanie kurzu MEDIÁTOR v rozsahu 200 hod. Cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z....
Všetky články