Aktuality

Školská a rovesnícka mediácia - špecializácia

08.03.2023 23:32
Garantka programu: Dušana Bieleszová Lektorky:  D. Bieleszová, S. Koreňová, CĎV UK Bratislava D. Bieleszová, I. Gerdová, AMCS Poprad - najbližšie 9. 2. a 16. 2. 2024 Rozsah programu: 20 hodín - prezenčne (Bratislava štyri 5 hodinovky, Poprad dve 10...

Vzdelávanie v mediácii v školskom prostredí

20.12.2022 18:22
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený...

Inovačné vzdelávanie

05.04.2022 20:38
Názov: Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov  Oprávnenie: Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s...

Vzdelávanie a poradenstvo - riešenie konflliktov, prevencia

02.12.2021 23:56
Rozsah vzdelávania - podľa dohody, ideálne min. 4 hod. Forma realizovania: prezenčná/dištančná - tréning s využitím videozáznamov, skupinového a zážitkového učenia. Metódy: práca v skupinách, výklad, práca s filmom, reflexia, sebareflexia, diskusia, riešenie prípadových...

Funkčné vzdelávanie - Sebariadenie a manažérska etika

29.10.2021 19:43
Rozširujúci program funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika je určený každému pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý absolvoval Základný program funkčného vzdelávania a pri riadení školy alebo školského zariadenia sa chce zamerať na rozvoj profesijných...
Všetky články