Aktuality

29.10.2021 15:51

Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení - CĎV UK

V septembri v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského pokračovalo vzdelávanie v rozširujúcom module funkčného vzdelávania - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení.  Obsahom vzdelávania druhého tematického celku bola Tvorba a formovanie efektívneho pracovného tímu. Počas...

—————

13.09.2021 18:19

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského realizuje inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov. Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných...

—————

01.07.2021 18:24

Školská mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

Ako má mediátor pripraviť vzdelávanie k téme využívania mediačných zručností pre pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov? Čo by malo byť obsahom tém vzdelávania? Akú formu vzdelávania je vhodné zvoliť? A v akej časovej dotácii?  Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede...

—————

26.06.2021 20:53

Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

Seminár zameraný na implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl zorganizovala pre záujemcov Asociácia madiačných centier dňa 24. júna 2021. V Poprade sa tak stretli mediátorky, sociálne pedagogičky, školské psychologičky aj špeciálne pedagogičky, aby získali prehľad aj zručnosti potrebné...

—————

03.06.2021 19:20

CPPPaP Spišská Nová Ves - seminár pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo v dňoch 25. 5. a 26. 5. pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica online pracovné stretnutie spojené s odborným...

—————

24.05.2021 20:55

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

  Dve štvorhodinovky so skupinou budúcich mediátoriek k téme školskej mediácie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského máme za sebou.  Mala som možnosť vidieť pekný progres ...od úvodného prekvapenia z práce v skupinách, spoznávania sa, zaujímavých debát,...

—————

24.05.2021 20:37

Kurz MEDIÁTOR - Asociácia mediačných centier Slovenska

  Dagmar Tragalová: Mala ukážka z dnešného kurzu Mediatorov, kde účastníci mali možnosť ochutnávať trošku zo školskej a rovesnickej mediácie. Ochutnávku im ponúkla, ako inak, Dušana Bieleszová, ktorá vtesnala kvalitný obsah vzdelávania do 4 hodine dynamickej prednášky. Dievčatá boli nadšene a...

—————

24.05.2021 19:43

Sebariadenie a manažérska etika - CĎV UK Bratislava

  V objavovaní možností ako uchopiť aj tému riešenia konfliktov v školskom prostredí sme pokračovali aj v čase pandémie. So Soňou Koreňovou (spolulektorkou) a manažérkou vzdelávania CĎV UK Elenou Skalskou sme v mesiacoch február až apríl hľadali a zdá sa, že aj našli (CĎV...

—————

05.09.2020 19:54

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie - vzdelávanie v ZŠ s MŠ Podolinec

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie bola súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Podolinci. Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúcich tém vzdelávania zameraného na riešenie konfliktov a zamerali sme sa na rovesnícke násilie...

—————

05.09.2020 18:48

Aktualizačné vzdelávanie - CVČ Malacky

  Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 zákona č. 138/2019 Z. z.) k téme spracovania konfliktov absolvovali pedagogickí zamestnanci a vedúci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času v Malackách a vedúci pedagogickí zamestnanci Materskej školy v Malackách. Cieľom vzdelávania za...

—————

28.08.2020 21:13

Školský internát, Bratislava - aktualizačné vzdelávanie

MEDIÁCIA ako prevencia konfliktov na stredných školách bol názov prezentácie Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v rámci porád riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020. Cieľom bolo predstaviť...

—————

25.08.2020 22:27

Stredná odborná škola v Prakovciach - aktualizačné vzdelávanie

Opísať javy sprevádzajúce vnútorný konflikt, vysvetliť proces vyrovnávania sa s vnútorným konfliktom, zadefinovať vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme, trénovať zručnosť zmieňovania napätia v tíme pri zachovaní vnútornej integrity, bolo cieľom aktualizačného...

—————

25.08.2020 22:00

Spojená škola internátna Prakovce - aktualizačné vzdelávanie

  Témou aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bolo Rovesnícke násilie – prevencia, sanácia vzťahov v školskom prostredí. Vzdelávanie sa uskutočnilo 24. 8. 2020 a zúčastnili sa ho pedagogickí zamestnanci.  Tematické zameranie tréningových aktivít...

—————

20.02.2020 20:54

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie...

—————

07.02.2020 23:04

Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti...

—————

08.12.2019 15:59

Funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK Bratislava

  Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v rámci funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj tématický celok Kultúra organizácie - konflikty, mediácia, imidž školy a tematický celok Vedenie tímu....

—————

26.11.2019 16:41

Školská mediácia - prednáška pre odborných zamestnancov a výchovných poradcov (CPPPaP, Brnianska ulica, Bratislava)

  „Myslím si, že rovesnícka mediácia mi zmenila pohľad na konflikty úplne od základov. Všímam si postoje, drobnosti, ktoré by som inak prehliadol.“ (rovesnícky mediátor) Myšlienkou rovesníckeho mediátora sme otvorili prednášku pre odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického...

—————

31.10.2019 21:05

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR, Poprad

Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím" je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení...

—————

23.10.2019 21:55

Seminár k téme Kultúra školy a školská mediácia v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

"Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite", píše na webových stránkach školy riaditeľka...

—————

22.10.2019 16:33

Ukončenie funkčného vzdelávania vo Veľkej Ide - CĎV Univerzity Komenského (Bratislava)

So záverečnými skúškami je zväčša spájaný zvýšený stres a nervozita. A presne to, skúšobná komisia z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, ktorá má sídlo v Bratislave, sa snažila minimalizovať. Miestom skúšania bola Základná škola vo Veľkej Ide, kde sa stretli vedúci pedagogickí...

—————

—————