Vzdelávanie v mediácii v školskom prostredí

20.12.2022 18:22

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený pedagóg) môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania školskej klímy. V súčasnosti však rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Možnosti mediácie v školskom prostredí – príklad modelu vzdelávania a kompetencií (Mediátor, ktorý absolvuje nadstavbu, môže využiť získané zručnosti ako lektor vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a lektor programu rovesníckej mediácie).

Forma

Kategória

Špecializácia

Vzdelanie/ príprava/ výber

Kompetencia

Mediácia podľa zákona

Mediátor

odborná príprava mediátora

 • mediácia podľa zákona o mediácii (zápis v registri mediátorov), 
 • mediácia ako metóda,
 • mediácia ako prevencia

Mediácia podľa zákona (mediátor registrovaný na MS SR) a mediácia ako odborná metóda, resp. mediačné zručnosti aplikované

v prostredí škôl

Mediátor  (nadstavba)

bez pedagogického vzdelania

odborná  príprava mediátora a špecializácia v školskej mediácii (zamerané najmä na didaktické zručnosti pre prácu s cieľovou skupinou).

lektor vzdelávania pre mediátorov, lektor vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov, rovesníckych mediátorov, garant programov mediácie v školskom prostredí

 • mediácia podľa zákona (+ zápis do registra mediátorov), 
 • mediácia - odborná metóda,
 • mediácia - forma prevencie

Pedagogický zamestnanec

a

odborný zamestnanec

 

 

Mediátor (nadstavba)

odborná príprava mediátora a špecializácia v školskej mediácii (implementovanie programu rovesníckej)

Koordinátor školskej mediácie

ďalšie vzdelávanie v školskej/rovesníckej mediácii, napr. inovačné vzdelávania v rozsahu 50 hodín (§ 56 zákona č. 138/2019 Z. z.)

koordinátor školskej a rovesníckej mediácie, lektor tréningov pre rovesníckych mediátorov

 • mediácia - odborná metóda
 • mediácia - forma prevencie

Pedagogický /

odborný zamestnanec využívajúci mediačné zručnosti

vzdelávanie v zmysle § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. (zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne umožní absolvovať poradenstvo ..riešenie konfliktov), napr. aktualizačné vzdelávanie (§ 57)

využívanie mediačných zručností v pedagogickej, resp. v odbornej praxi v školskom prostredí

Vedúci pedagogický/

odborný zamestnanec

Funkčné vzdelávanie (§ 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z. z.) a vyhláška č. 361/2019 Z. z.

Príloha 2 časť B Rozširujúci modul - Zavádzať zásady riešenia a predchádzania konfliktov.

Rovesnícky mediátor

Vybraní žiaci ZŠ, SŠ, školských zariadení

Výber – dobrovoľnosť, záujem, sociálne kompetencie, skúsenosť s konfliktom, návrh spolužiakov, pozícia v rovesníckej skupine – odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie zavádzať programy RM.

Prevencia:

 • priama (osveta, začlenenie tém do obsahu vzdelávania),

 • sekundárna (riešenie aktuálnych konfliktov),

 • terciárna (práca s cieľovou skupinou aj po ukončení sporu)

Odporúčame školám v rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou. 

Zdôvodnenie aj tu: https://www.ssi.sk/2022/02/21/top-10-preventivnych-odporucani-proti-sikanovaniu-na-skolach

Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri napĺňaní § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v alternatívnom riešení konfliktov (mediácia, facilitácia, vyjednávanie).

 

Späť