ZŠ Detva Kukučínova - Sebakontrola, sebaovládanie a zvládanie napätia

02.12.2021 23:56

Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Kukučínova Detva bolo zamerané na prevenciu pred stresovými situáciami. Okrem výkladu sme vďaka online prostrediu využili aj krátke prieskumné otázky. Ich zodpovedanie a prezentovanie záverov nám pomohlo pozrieť sa hlbšie na klímu v škole, pomenovať aj také situácie, ktorým treba venovať pozornosť. 

Využili sme aj krátke videá, ktoré nám boli nápomocné pri analýze prípadových štúdií. Rozbor pedagogickí zamestnanci realizovali v skupinách v určenom časovom limite a závery prezentovali facilitátori skupín. Prezenčná práca v skupine usmerňovaná dištančne mala svoje výhody. 

Problémové situácie účastníci vzdelávania rozoberali z hľadiska pomenovania stavu, hľadania príčin, definovania cieľa, aj hľadania rôznych riešení z hľadiska správania sa:

  • žiaka s problémovým správaním,
  • jeho spolužiakov
  • učiteľov v triede
  • rodičov žiaka, resp. jeho spolužiakov 
  • z pohľadu vedenia školy
Príklad záverov jednej zo skupín v rámci skupinových diskusií: Žiak je vulgárny (skúša hranice submisívnejšieho učiteľa). Spolužiaci rezignovali. Triedny učiteľ je frustrovaný. 
 
  Príčina Cieľ Riešenie
žiak Cíti sa menejcenný, chce sa ukázať, dopĺňa svoju sebadôveru, citová deprivácia,upútanie pozornosti, nevyriešený vnútorný konflikt, konflikt v rodine, ...  Eliminovať vulgárne správanie zmeniť spôsob práce, zlepšiť vzťahy v triede, získať kladné emócie zo strany spolužiakov, učiteľa a rodičov, kladné hodnotenie aj malých pozitívnych zmien, zmenu myslenie - nech má radosť z dobrých vecí
spolužiak dlhodobo sa nemení jeho správanie, narušené interakcie v triede, nestotožňujú sa s jeho správaním, majú iné ciele aby neboli apatickí, vedeli správne reagovať, povzbudiť, všímať si na ňom pozitívne vlastnosti, ako sa vyhýbať konfliktným situáciám  práca so špeciálnymi pedagógmi, komunikácia s rodičmi, hranie rolí, upevnenie kolektívu, zdvôrazňovať im, že sú dobrý kolektív, naučiť žiakov, že problém treba konštruktívne riešiť
učiteľ dlhodobo sa mu nedarí riešiť situáciu, nemá pochopenie zo strany rodičov, považuje to za osobné zlyhanie, vyskúšal viacero stratégií, ktoré nefungovali riešiť situáciu s chladnou hlavou, nestresovať spolupráca s kolegami, odborníkmi, rodičmi, hľadať nové riešenia a nevzdávať sa

 

 

Späť