Vzdelávanie a poradenstvo - riešenie konflliktov, prevencia

02.12.2021 23:56

Rozsah vzdelávania - podľa dohody, ideálne min. 4 hod.

Forma realizovania: prezenčná/dištančná - tréning s využitím videozáznamov, skupinového a zážitkového učenia.

Metódy: práca v skupinách, výklad, práca s filmom, reflexia, sebareflexia, diskusia, riešenie prípadových štúdií. 

Výber z tém, príp. podľa dohody

  1. Mediácia a komunikácia ako podpora inklúzie
  2. Riešenie konfliktov s využitím mediačných zručností 
  3. Sebariadenie v konflikte ako podpora inkluzívneho prostredia 
  4. Práca s dynamikou skupiny v triede s využitím mediácie ako odbornej metódy
  5. Rovesnícke násilie a prevencia šikanovania v školskom prostredí

Pre vedúcich MZ, PK – Vedenie tímu, delegovanie v tíme, kríza v tíme a proces zmeny.

Späť