Aktualizačné vzdelávania

02.12.2021 23:56

Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa § 57 ods. 1 pís. c) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah aktualizačného vzdelávania - podľa dohody, ideálne min. 4 hod.

Forma realizovania: prezenčná alebo dištančná - tréning s využitím videozáznamov, skupinového a zážitkového učenia.

Metódy: práca v skupinách, výklad, práca s filmom, reflexia, sebareflexia, diskusia, riešenie prípadových štúdií. 

Výber z tém (príp. podľa dohoda)

  1. Riešenie konfliktov s využitím mediačných zručností (konštruktívne a deštruktívne riešenie konfliktov)
  2. Sebariadenie v konflikte ako podpora inkluzívneho prostredia - Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na inkluzívne vzdelávanie, napĺňa prechodného ustanovenia § 90 d) zákona č. 138/2019 Z. z. novely zákona č. 138/2019 Z. z.
  3. Práca s dynamikou skupiny v triede s využitím mediačných zručností pri riešení konfliktov
  4. Sebahodnotenie, sebareflexia a poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, chyby hodnotenia
  5. Organizácia vlastnej práce
  6. Stres, vyhorenie a prevencia pred stresom
  7. Rovesnícke násilie a prevencia šikanovania v školskom prostredí
  8. Vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme. 

Pre vedúcich MZ, PK – Vedenie tímu, delegovanie v tíme, kríza v tíme a proces zmeny.

Späť