Školská a rovesnícka mediácia - špecializácia

08.03.2023 23:32

Garantka programu: Dušana Bieleszová

Lektorky: 

Rozsah programu: 20 hodín - prezenčne (Bratislava štyri 5 hodinovky, Poprad dve 10 hodinovky)

Zápis do registra mediátorov nie je nutný.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii, mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania klímy. V súčasnosti rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Hlavný cieľ: Aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl.

Špecifické ciele:

  • Získať odborné a didaktické zručnosti k vedeniu vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) so zameraním na príčiny konfliktov, pocity, druhy konfliktov, sebaovládanie, zvládanie hnevu, agresivity, obranné mechanizmy, skupinové myslenie, prácu s emóciami a úsudkom, aktívnym počúvaním, rozhodovaním, 
  • reflektovať výchovný potenciál alternatívneho riešenia konfliktov (metódy prípravy na zvládanie a riešenie konfliktov), konsenzuálny prístup pri riešení nedorozumení, nejasností a sporov, práca s dynamikou skupiny, dynamikou celej inštitúcie ako sociálneho systému a fungovania jeho subsystémov, prípadové štúdie zo školského prostredia ˗  práca s dôležitými dospelými - pedagogickými a odbornými zamestnancami
  • Získať kľúčové kompetencie pre vytvorenie programu rovesníckej mediácie v podmienkach škôl, resp. školských zariadení, posilniť didaktické zručnosti mediátorov dôležitých pre prácu so žiakmi v rovine tréningu aj supervízie programu (rizikové skupiny žiakov, podmienky implementovania programu, tréning zručností – pozorovanie deja, aktívne počúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia, práca s emóciami, uhly pohľadu, parafrázovanie, reflexia, sebareflexia, argumenty, protiargumenty, brainstorming, mediačný proces a udržateľnosť programu) – rovesnícka mediácia v školskom prostredí.

Obsah vzdelávacieho programu

1. Tematický celok: Úvod do školskej mediácie - Cieľové skupiny školskej mediácie a ich kompetencie. Možnosti využitia mediácie v školskom prostredí – špecifiká mediácie v školskom prostredí. Hlavné problémy školskej kultúry, konflikty – príčiny a predmety sporov.

2. Tematický celok: Implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl - Implementovanie programu rovesníckej mediácie (štruktúra programu, dynamika skupiny, udržateľnosť programu). Didaktické zručnosti mediátora v školskom prostredí. Osobnosť lektora rovesníckej mediácie. Praktické cvičenia, prípadové štúdia

3. Tematický celok: Práca s dynamikou skupiny v triede -  Negatívne javy v školskom prostredí. Rizikové skupiny. Metódy a formy nácviku alternatívneho riešenia sporov - zážitkové učenie.

4. Tematický celok: Tréningové aktivity programu rovesníckej mediácia - Kľúčové kompetencie rovesníckych mediátorov. Praktické cvičenia zamerané na pocity, príčiny, prejavy konfliktov, emócie v konflikte, fázy mediačného procesu, aktívne počúvanie, pozorovanie deja, uhly pohľadu, argumenty, protiargumenty, diskusiu, brainstorming, facilitáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ja výrok, parafrázovanie, chyby v komunikácii.

Vzdelávanie bude prebiehať formou zážitkového učenia. Využijeme hru, prácu v skupine, prípadové štúdie, praktické cvičenia, modelové situácie, motivačné videa, pohybové hry a hry v priestore, výklad, vysvetľovanie.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa mediačné a didaktické zručnosti potrebné pre prácu mediátora v školskom prostredí. Získa informácie o možnostiach implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl. Získa prehľad o metódach, formách, prostriedkoch výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktoré mu pomôžu pri akceptovaní a prijímaní mediácie v školskom prostredí.

 

Späť