Odborné publikácie a články v odborných časopisoch a zborníkoch

Zoznam odborných publikácií:

 1. BIELESZOVÁ, D. – KOREŇOVÁ, S. 2021. Sebariadenie a manažérska etika. Bratislava : Wolters Kluwer : Bratislava, 2021. 188 s. ISBN 978-80-571-0440-7. TU
 2. BIELESZOVÁ, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 272 s. ISBN 978-80-8168-735-8.  TU
 3. BIELESZOVÁ, D. 2013. Rovesnícka mediácia. Zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov. Bratislava : Iura Edition, 2013. 100 s. ISBN 978-80-8078-5. TU
 4. BIELESZOVÁ, D. 2012. Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : Iura Edition, 2012. 90 s. ISBN 978-80-8078-510-9. TU

Zoznam odborných článkov v zborníkoch

 1. BIELESZOVÁ, D. Rôzne možnosti vzdelávania v mediácii v školskom prostredí - východiská a potreby z praxe. In Mediácia - podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov. Poprad : Asociácia mediačných centier Slovenska, 2023. (pripravované)
 2. BIELESZOVÁ, D. - MATULOVÁ-JURÍKOVÁ, Z. Školská mediácia ako dôležití téma ďalšieho vzdelávania pedagógov. In Hrapková, N. (eds.). Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 101-106. ISBN 978-80-223-4917-8. TU
 3. BIELESZOVÁ, D. – BRÉDOVÁ, R. 2019. Vízie, ciele, metódy a formy využívané v programe rovesníckej mediácie. In   Kováč, E. a kol (eds.). Mediácia na pulze času. Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2019. s. 27-39. ISBN 978-80-973515-0-2. TU
 4. BIELESZOVÁ, D. 2017. Rôzne možnosti využívania rovesníckej mediácie v školách. In Kováč, E. a kol (eds.). Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2017. s. 25-31. ISBN 978-80-971616-6-8. TU
 5. BIELESZOVÁ, D. 2016.  Práca s dynamikou skupiny v programe rovesníckej mediácie. In Šauerová, M, (ed.). Koučing v pomáhajúcich profesiách - benefity a limity. Praha : VŠTVS Palestra, 2016. s. 235-242. ISBN 978-80-87723-30-2. TU
 6. BIELESZOVÁ, D. 2015. Tréningové aktivity peer mediácie a ich význam pre následné riešenie konfliktov medzi rovesníkmi. In ŠAUEROVÁ, M. – HOŠEK, V (eds.). Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi (kolektivní monografie). Praha :  VŠTVS Palestra. 2015, s. 136 -143.  ISBN 978-80-87723-17-3. TU
 7. BIELESZOVÁ, D. 2015. Rovesnícka mediácia v modelových situáciách v prostredí základných škôl. In Kováč, E. a kol (eds.). Obec, škola, mediácia. Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2015. s. 27-36. ISBN 078-80-971616-2-0. TU
 8. BIELESZOVÁ, D. 2014. Školská a rovesnícka mediácia ako súčasť preventívneho programu škôl. In Kováč. E. a kol (eds.). Aktuálne výzvy  a perspektívy v mediácii. Bratislava : Asociácia mediátorov Slovenska, 2014. s. 20-25. ISBN 978-80-971616-0-6. TU

Zoznam článkov publikovaných v odbornom časopise

 1. BIELESZOVÁ, D. Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie. In: Súkromné právo – mediačná sekcia [online]. 2023, č. 1. ISSN 2453-6504 [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/skolska-mediacia-ako-jedna-z-aplikacnych-oblasti-mediacie.m-3299.html.
 2. BIELESZOVÁ, D – PETLÁK, E. Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam. In Didaktika. 2023, roč. 4, č. 2, s. 5-9. ISSN 1338-2845. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/didaktika-a-jej-vztah-k-inym-vednym-disciplinam.m-1531.html.
 3. BIELESZOVÁ, D – VALENTOVÁ, J. Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole. In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2023, roč. 18, č. 3, s. 23-25. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/vyuzitie-mediacie-pri-rieseni-konfliktov-v-materskej-skole.m-1521.html.
 4. BIELESZOVÁ, D. Ako zvládnuť emóciu hnevu v pracovnom tíme. In Didaktika. 2023, roč. 4, č. 1, s. 32. ISSN 1338-2845. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/hnev-ako-zvladnut-emociu-hnevu-v-pracovnom-time.m-1487.html.
 5. BIELESZOVÁ, D. Konštruktívne a deštruktívne prejavy moci v práci vedúceho metodického orgánu. In Didaktika. 2022, roč. 3, č. 6, s. 22-25. ISSN 1338-2845. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/konstruktivne-a-destruktivne-prejavy-moci-v-praci-veduceho-metodickeho-organu.m-1417.html.
 6. BIELESZOVÁ, D. Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej – otvorený model skúmania novej situácie – sebaanalýza. In DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích [online]. 2021, roč. 4, č. 2, s. 28–35. ISSN 2570-7612 [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/232.
 7. BIELESZOVÁ, D. – PETLÁK, E. Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa. In Didaktika. 2021, roč. 2, č. 4, s. 2-6. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/metody-sebareflexie-v-pedagogicko-didaktickej-praci-ucitela.m-1128.html
 8. BIELESZOVÁ, D. – PETLÁK, E.  Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie.  In Didaktika. 2021, roč. 2, s. 2-6. ISSN 1338-2845. Dostupné aj online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/kvalita-metodickeho-organu-skoly-a-osobnost-ucitela-je-cestou-ku-kvalite-edukacie.m-1076.html
 9. BIELESZOVÁ, D. Práca žiakov v skupine – odporúčania z praxe. In Didaktika. 2021, roč. 2, č. 3, s. 14-15. ISSN 1338-2845. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/praca-ziakov-v-skupine-odporucania-z-praxe.m-1109.html.
 10. BIELESZOVÁ, D. Stratégie zvládania nadlimitnej záťaže. In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2021, roč. 16, č. (7-8), s. 20-24. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/strategie-zvladania-nadlimitnej-zataze.m-1377.html
 11. BIELESZOVÁ, D. Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (1.). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2020, roč. 15, č. 4, s. 2-6. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/ziak-rodic-ucitel-v-case-pandemie-a-po-nej.m-700.html
 12. BIELESZOVÁ, D – KOREŇOVÁ, S. Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2021, roč. 16, č. 6, s. 10-15. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/ziak-rodic-ucitel-v-case-pandemie-a-po-nej-2.m-1120.html
 13. BIELESZOVÁ, D – PETLÁK, E.  Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní.  In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2020, roč. 15, č. 6, s. 2-6. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/aktuality/obava-ako-pricina-brzdy-vo-vzdelavani.a-12646.html
 14. BIELESZOVÁ, D – TRAGALOVÁ, D. Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2020, roč. 15, č. 2, s. 21-24. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/mediator-ako-odbornik-na-riesenie-konfliktov-2.m-686.html
 15. BIELESZOVÁ, D – TRAGALOVÁ, D. Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2020, roč. 15, č. 1, s. 23-26. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/mediator-ako-odbornik-na-riesenie-konfliktov-1.m-676.html
 16. BIELESZOVÁ, D. Kvalita vzťahov v školskom prostredí (1). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 29-31. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/kvalita-vztahov-v-skolskom-prostredi-1.m-623.html
 17. BIELESZOVÁ, D. Kvalita vzťahov v školskom prostredí (2). In Manažment školy v praxi: odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2019, roč. 14, č. 9, s. 23-26. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/kvalita-vztahov-v-skolskom-prostredi-2.m-634.html
 18. BIELESZOVÁ, D. Formovanie kritického myslenia žiakov. In Didaktika [online]. 2017, roč. 14, č. 10. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/formovanie-kritickeho-myslenia-ziakov.m-830.html.
 19. BIELESZOVÁ, D. Problémový žiak v triede. In Dnešná škola – človek a príroda [online]. 2016, roč. 4, č. 1, s. 8 – 9. ISSN 1339-3952. [cit.22.4.2023]. Dostupné z: https://eknizky.sk/books/dnesna-skola-clovek-a-priroda-november-2016/.
 20. BIELESZOVÁ, D. Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. 2016, roč. 11, č. 2, s. 9-13. ISSN 1336-9849. Dostupné aj online https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/rodicovske-zdruzenie-ako-dolezity-partner-skoly.m-273.html
 21. BIELESZOVÁ, D. Školská a rovesnícka mediácia – jej využitie v školskom prostredí. In: Právny kuriér. 2016, roč. 11, č. 3, s. 9-11. ISSN 1337-0170.
 22. BIELESZOVÁ, D. Konflikty v školách ako príležitosť na zmenu. In Dnešná škola – človek a príroda [online]. 2016, roč. 3, č. 5, s. 18 – 19. ISSN 1339-3952. [cit.22.4.2023]. Dostupné z: https://eknizky.sk/books/dnesna-skola-clovek-a-priroda-maj-2016/.
 23. BIELESZOVÁ, D. Formovanie kritického myslenia žiakov. In Dnešná škola – človek a príroda [online]. 2016, roč. 3, č. 4, s. 10 – 12. ISSN 1339-3952. [cit.22.4.2023]. Dostupné z: https://eknizky.sk/books/dnesna-skola-clovek-a-priroda-marec-2016/.
 24. BIELESZOVÁ, D. Školské rituály – zdroj istoty a odvahy. In Dnešná škola – človek a príroda [online]. 2016, roč. 3, č. 3, s. 10-11. ISSN 1339-3952. [cit.22.4.2023]. Dostupné z: https://eknizky.sk/books/dnesna-skola-clovek-a-priroda-januar-2016/.
 25. BIELESZOVÁ, D. Vytváranie včasného varovania pred krízou. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2015, roč. 10, č. 7-8 ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/vytvaranie-systemu-vcasneho-varovania-pred-krizou-v-skole.m-164.html.
 26. BIELESZOVÁ, D. Pozvanie rodičov k spolupráci. In Dnešná škola – človek a príroda. 2015, roč. 3, č. 2, s. 18-19. ISSN 1339-7761.
 27. BIELESZOVÁ, D. Učiteľova ne/dokonalosť a príčiny názorových nezhôd. In Dnešná škola – človek a príroda. 2015, roč. 2, č. 11-12, s. 18-19. ISSN 1339-7761.
 28. BIELESZOVÁ, D. Mediácia – metódy a formy jej prijatia v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2015, roč. 9, č.  8 ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/mediacia-metody-a-formy-jej-prijatia-v-skolskom-prostredi.m-774.html.
 29. BIELESZOVÁ, D. Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2014, roč. 9, č. 5. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/ucitel-rodic-riaditel-skoly-a-ich-vplyv-na-spravanie-problemoveho-ziaka.m-72.html.
 30. BIELESZOVÁ, D. Dôsledky neriešeného napätia učiteľov pre riadenie školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2014, roč. 9, č. 2. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/dosledky-nerieseneho-napatia-ucitelov-pre-riadenie-skoly.m-102.html.
 31. BIELESZOVÁ, D. Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 6. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/pomenovanie-skolskej-reality-urcuje-kvalitu-vztahov.m-183.html.
 32. BIELESZOVÁ, D. Riaditeľ školy ako mediátor pri riešení konfliktov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 11. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/riaditel-skoly-ako-mediator-riesenia-konfliktov.m-216.html.
 33. BIELESZOVÁ, D. Mediačný program v chronologickom slede. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 9. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z:  https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/mediacny-program-v-chronologickom-slede.m-205.html.
 34. BIELESZOVÁ, D. Nepodceňujme naliehavý pocit učiteľov o potrebách zmeny. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 8. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z:  https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/nepodcenujme-naliehavy-pocit-ucitelov-o-potrebach-zmeny.m-197.html?utm_medium=referral&utm_source=skolska-mediacia.sk&utm_campaign=nepodcenujme-naliehavy-pocit-ucitelov-2023-04-28.
 35. BIELESZOVÁ, D. Správne zvolené rituály v školskom prostredí – zdroj istoty a bezpečia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 5. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/spravne-zvolene-ritualy-v-skolskom-prostredi-zdroj-istoty-a-bezpecia.m-177.html?utm_medium=referral&utm_source=skolska-mediacia.sk&utm_campaign=spravne-zvolene-ritualy-2023-04-28.
 36. BIELESZOVÁ, D. Mediácia ako súčasť modernej kultúry školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia  [online]. 2013, roč. 8, č. 14. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/mediacia-ako-sutast-modernej-kultury-skoly.m-158.html?utm_medium=referral&utm_source=skolska-mediacia.sk&utm_campaign=mediacia-ako-sucast-modernej-skoly-2023-04-28.
 37. BIELESZOVÁ, D. Strategické partnerstvo rodiny a školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 3 ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/strategicke-partnerstvo-rodiny-a-skoly-zakladne-principy-ziskavania-dovery.m-151.html?utm_medium=referral&utm_source=skolska-mediacia.sk&utm_campaign=strategicke-partnerstvo-rodiny-a-skoly-2023-04-28. 
 38. BIELESZOVÁ, D. Dôležití dospelí vo vzájomných diskusiách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia [online]. 2013, roč. 8, č. 2. [cit.18.4.2023]. ISSN 1338-2845. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/doleziti-dospeli-vo-vzajomnych-diskusiach.m-699.html.
 39. BIELESZOVÁ, D. Na zmeny treba reagovať. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia  [online]. 2013, roč. 8, č. 1. ISSN 1338-2845. [cit.18.4.2023]. Dostupné z: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/na-zmeny-treba-reagovat-prilezitost-pre-ucitela-dnesnej-skoly.m-140.html?utm_medium=referral&utm_source=skolska-mediacia.sk&utm_campaign=na-zmeny-treba-reagovat-2023-04-28.