Problémové vzťahy - seminár na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava

Vzťahy v školskom prostredí a riešenie konfliktných situácií z pohľadu detí, učiteľov, rodičov boli jednou z prednášok na seminári, ktorý sa uskutočnil 1. júla 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou podujatia pre učiteľov chémie na základných a stredných školách, ktoré zorganizovala Chemická sekcia Prírodovedeckej fakulty, boli "Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XIX."

V prezentácii sme sa venovali križovatkám spoluprácujúceho, resp. nespolupracujúceho správania. Kládli sme si otázky: Aké pocity v nás konflikt zanechal? Čo si nesieme v balíku emócií, ktoré nám darovala škola? Ktoré podnety v nás vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu ku kolegom? Čo nás vie nahnevať na správaní žiakov? Aká situácia nás vie vytočiť natoľko, že prestávame kontrolovať svoje správanie? V ktorých situáciách v prostredí školy používame najčastejšie vetu: „Ja už neviem, ako ďalej“? Ako konflikt ovplyvňuje naše správanie a konanie? Čo je príčinou nežiaduceho správania? 

Seminár bol príjemnou bodkou za školským rokom, kde si učitelia vymenili najnovšie informácie z chémie v jej teoretickej aj praktickej rovine a súčasne sa dozvedeli viac o tom, ako pracovať s triedou, resp. v prostredí školy, ktorá rieši vzťahové problémy.