Prednášky, vzdelávanie

Seminár organizovaný Komorou mediátorov v CPPPaP na Drieňovej ulici v Bratislave

  Seminár o školskej a rovesníckej mediácii pre špeciálnych pedagógov v pôsobnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave zorganizovala dňa 15. marca 2018 Komora mediátorov.  Školy plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných...

Prednáška pre študentov na VŠTVS Palestra v Prahe

Téma školskej a rovesníckej mediácie zaznela v rámci seminára dvoch skupín študentov Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA v Prahe.  Obsahovo sme sa v téme zamerali na prácu s emóciami v konflikte, na čítanie verbálnych aj neverbálnych prejavov v napätej situácii. Venovali sme sa...

Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia v Olomouci

V dňoch 27. až 28. 10. sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Mediace 2017 v Olomouci. Usporiadateľom bola právnická fakulta Univerzity Palackého s podporou partnerov a pod záštitou ministra spravodlivosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Cieľom konferencie bola interdisciplinárna reflexia...

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre /

V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka...

Stretnutie s rodičmi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

  28.júna navštívili ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách budúci prváci. V prváckej triede mali možnosť vyskúšať si, aké to je, byť prvákom. Sprevádzali ich žiaci vyšších ročníkov. Ich rodičia zatiaľ trávili čas na pripravenej prednáške k téme Spolupráca rodiny a školy. Hovorili sme o zmenách,...