Seminár organizovaný Komorou mediátorov v CPPPaP na Drieňovej ulici v Bratislave

 

Seminár o školskej a rovesníckej mediácii pre špeciálnych pedagógov v pôsobnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave zorganizovala dňa 15. marca 2018 Komora mediátorov

Školy plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. V prednáške s odbornými zamestnancami škôl sme sa  venovali vnímaniu konfliktnej situácie žiakmi, ich prirodzenej komunikácii medzi rovesníkmi v napätí, vysvetlili sme si si dôležitosť komplexného vnímania správania sa „problémového“ žiaka v triede z pohľadu spolužiakov, pedagógov, rodičov, aj v kontexte kultúry školy a jej klímy. Objasnili sme  rôzne možnosti využitia skúseností rovesníckych mediátorov v prostredí triedy a zamýšľali sme sa nad otázkami:

Vnímajú deti/žiaci/študenti konflikt/situácie/vzťahy/kultúru školy rovnako ako my, dospelí? Čo predstavuje pre nich bezpečné prostredie? Ako vnímajú kultúru našej školy? O čom budú hovoriť, keď opustia brány našej školy? Vieme byť pre deti dobrým vzorom aj pre riešenie konfliktných situácií, vnímanie konfliktov? Aké konflikty zažívajú deti/žiaci/študenti? Akých učiteľov si vedia vážiť a ktorí učitelia si ich rešpekt nezískajú? Prečo niektoré školy dobré vzťahy len predstierajú?  V akej miere je pre žiaka dôležité vnímať to, že dospelé osoby vedia spolu komunikovať?  Prečo je dôležité stanoviť priority po vzájomnej diskusii?  Kedy strach bráni vysloviť svoj názor a aké to má dôsledky?

Budúci obsah týchto viet (vzdialený dnešnej realite) vytvára základ histórie školy, jej povesti, kultúry vnímanej okolím v čase, ktorý máme možnosť ovplyvniť DNES.