Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia v Olomouci

V dňoch 27. až 28. 10. sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Mediace 2017 v Olomouci. Usporiadateľom bola právnická fakulta Univerzity Palackého s podporou partnerov a pod záštitou ministra spravodlivosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Cieľom konferencie bola interdisciplinárna reflexia mediácie v Českej republike a v zahraničí a analýza podmienok jej výkonu s odporúčaním pre ďalšie teoretické skúmania a využitie v praxi. Konferencia mala tri časti - úvodné vystúpenia hlavných rečníkov, prednášky v troch sekciách a interaktívne zamerané workshopy, kde jednou z tém bola aj Školská a rovesnícka mediácia - riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach. 

Anotácia k worshopu: Riešenie konfliktov v školách formou využívania mediačných zručností alebo mediácie v zmysle zákona predpokladá ústretovosť pedagogického zboru k tejto odbornej metóde. Počas workshopu budeme hľadať odpovede na otázky  motivovania pedagógov,  ktoré sú kľúčom k  procesu  implementovania rovesníckej mediácie v prostredí školy. Objasníme vnímanie konfliktnej situácie  z pohľadu žiaka, ich prirodzenú komunikáciu v konflikte, poukážeme na metódy a formy, ktorými môžeme scitlivovať pozorovacie schopností rovesníckych mediátorov a ukotviť želané formy reakcie prirodzenej ich veku. Zároveň poukážeme na rôzne možnosti využitia skúseností rovesníckych mediátorov v prostredí triedy, školy. 

 

Bližšie informácie k programu konferencie a jej výstupom: https://www.mediaceolomouc.eu/program-konference/