Prednáška pre študentov na VŠTVS Palestra v Prahe

Téma školskej a rovesníckej mediácie zaznela v rámci seminára dvoch skupín študentov Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA v Prahe. 

Obsahovo sme sa v téme zamerali na prácu s emóciami v konflikte, na čítanie verbálnych aj neverbálnych prejavov v napätej situácii. Venovali sme sa obranným mechanizmom, vyjadreniam, ktoré využívame, keď zažívame nepríjemnú situáciu. Hovorili sme o strese a jeho prejavoch. Opísali sme konflikt v jeho jednotlivých fázach z hľadiska prejavov, správania sa, aj možného riešenia situácie. Pomenovali sme determinanty, ktoré ovplyvňujú naše nazeranie sa na konflikt. 

Téme sme sa venovali z pohľadu žiakov, ale aj pedagógov, pričom sme upozornili na rozdielne vnímanie konfliktu z pohľadu rôznych generácií. Poukázali sme na možnosti scitlivovania pozorovacích schopností v situáciách, ktoré smerujú k vyhroteniu napätia. Rovnako sme poukázali na rôzne možnosti využitia skúseností rovesníckych mediátorov pri riešení konfliktov v ich prirodzenom prostredí triedy.