Téma kritického myslenia na regionálnej konferencii vo Zvolene

" V škole vnímame kritické myslenie ako stratégiu uchopenia poznávania. Človek sa prostredníctvom kritického myslenia učí zaobchádzať s informáciami. Je dôležité, aby žiaci vedeli hľadať a filtrovať informácie, budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať. Pri príprave na viacsmernú diskusiu musia žiaci rozmýšĺať nad možnými protiargumentami a pripraviť sa na ne, čím sa učia vnímať problém z viacerých perspektív." 

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen

Základná škola P. Jilemnického 2 vo Zvolene zorganizovala dňa 3. apríla 2018 už 6. ročník regionálnej konferencie Učiaca sa škola. Témou tohto ročníka bolo Kritické myslenie dospelých a detí. K téme zazneli príspevky riaditeľky školy Ľuboslavy Bielikovej a lektorov Ondreja Gažoviča, Martina Burgra a Arnolda Kissa. Účastníci konferencie mali príležitosť získať praktické skúsenosti aj na ich workshopoch. 

Trojicu workshopov doplnil aj ten náš, a to s témou Prečo je kritické myslenie pre žiakov dôležité?

Tému sme rozobrali z pohľadu bariér v školskom prostredí, ktoré bránia žiakom v prejavení názoru, záujmu, otázky, ako aj z pohľadu obranných mechanizmov dospelých, ktorých dôsledkom je ľahostajnosť žiaka alebo jeho vzdor. Na dvoch prípadových štúdiách sme si ukázali ako žiak pracuje s pocitom nespravodlivosti, ak sám učiteľ zlyhá v kritickom myslení a nezvládne pracovať s overovaním zdrojov a súčasne sme otvorili tému kritického myslenia aj v rovine unáhlených záverov pri problémovom správaní žiaka. 

Poukázali sme na dôležitosť citlivého prístupu pedagóga pri komunikácii žiakov v skupine a význam názorovo vyvážených diskusií. Vyskúšali sme si spôsob, ako viesť žiakov k aktívnemu počúvaniu a spomaleniu procesu pozorovania toho, čo sa v ich okolí deje. Diskutovali sme o hľadaní rôznych uhlov pohľadu, o selektívnom výbere dôkazov, o dôležitosti prijímať názorové rozdiely a ponechávať otvorené odpovede na položené otázky. Skúmali sme aj vplyv emócií v kontexte správnosti úsudku.

Konferencia bola skvelo organizačne zabezpečená, odborné príspevky mali vysokú kvalitu a profesionálny prístup vedenia školy len podčiarkol dôležitosť stretávania sa pedagógov na regionálnej úrovni.

Príspevok k téme aj na: www.direktor.sk