Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:17

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v mediačných zručnostiach

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia.

Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy, vďaka ktorému si časť žiakov osvojí kľúčové memediačné zručnosti, a tie bude aktívne využívať v prostredí školy, tried, je cestou zlepšovania kvality vzťahov a súčasne prevenciou pred sociálnopatologickými javmi, ktoré ohrozujú žiakov. 

Je žiaduce, aby tréningovým stretnutiam žiakov predchádzal aj seminár určený pre pedagogických a odborných zamestnancov školy. V Základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku seminár sledoval tri ciele. 

Prvým cielom bolo otvorenie témy zvládania náročných situácií z hľadiska potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Druhým cieľom bolo oboznamenie tímu s programom rovesníckej mediácie (aké zručnosti rovesnícki mediátori potrebujú, aká je úloha žiakov aj dospelých v celom procese začlňovania programu, aké by mali mať predispozície žiaci, ktorí sa stanú rovesníckymi mediátormi, s akými problémami sa môžu žiaci aj pedagógovia stretnúť počas osvojovania si zručností). A v tretia rovina, ktorú sme s kolegom Břetislavom Vozníkom sledovali, bol oddych, relax, reflexia a sebareflexia tímu.

Cieľ sme napĺňali prostredníctvom skupinovej práce v ktorej dominovala diskusia, tvorba argumentov, tvorba dohody, brainstorming, aktívne počúvanie. Zároveň sme využli hru (aktívne zážitkové učenie) a nechýbali ani videoukážky a analýza deja. 

1. stretnutie s rovesníckymi mediátomi 

Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie.

Závery tímu

  • Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť svoj názor, dôverovať si, priznať si chybu, komunikovať, nevzdávať sa a byť trpezlivý.
  • Prekážky spolupráce: nezhody, neúspechy, súperenie, odlišné názory, strata dôvery, úraz, závisť, nespravodlivosť, nevyvyšovať sa nad iných, musí byť dobrý v tom, čo robí, hnev, šikana, ohováranie.
  • Tréner: trpezlivý, rešpektujúci, nápomocný, nezaujatý, je schopný aktívne počúvať, nie je pyšný, je seberovný, nevyvyšuje sa nad iných, je dobrý v tom, čo robí, oceňuje snahu tímu, podporuje tím.
  • Negatívne javy v školskom prostredí (vo všeobecnosti na základe ukážky z filmu): ohováranie, šikanovanie, bitka, neprijatie pre inakosť, vysmievanie, hádky, zlomyseľnosť, zákernosť, spolupráca, žiarlivosť, podpora negatívnych prejavov.

Vety smerujúce k dohode (povzbudenie, spolupráca, obrusovanie hrán, určenie pravidiel) - Musíme sa dohodnúť. Všetci sme pripravení? Ešte raz....A neskúsime to? Ale to už išlo lepšie. Zlepšuje sa to. Ej, nevadí. Buď trpezlivý. Počkať, nie všetci. No, no, no v poriadku.

Na prekonávanie prekážok sa potrebujeme: poučiť z chýb, dôverovať si, nevzdávať sa, rozmýšľať, priznať si chyby.

Rovesnícki mediátori sa spoznávali napriek veľkému vekovému rozdielu (3. až 9. ročník) veľmi rýchlo. Komunikovali medzi sebou prirodzene, spontánne, bez ohľadu na vek, pohlavie, vymieňali si názory, myšlienky. Pracovali v heterogénnych skupinách. V priebehu dňa sme zostavenie skupiny zmenili vzhľadom k potrebe overiť si, kto si udrží pozíciu lídra a kto bude viac pozorovateľom. Žiaci zadefinovali pravidlá v skupine bez problémov. V úlohe hovorcu skupiny mali tendenciu sa striedať vždy tí istí. Reagovali aj na pokyny lektorov. Čoraz viac sa otvárali k diskusiám a zdieľali svoje názory. Na ďalšom stretnutí budeme pracovať s aktívnym počúvaním. Na príklade hry rovesníckym mediátorom vysvetlíme rozdiel medzi lídrom skupiny, ktorého úlohou je presadiť svoj názor a lídrom skupiny, ktorého úlohou je usmerniť diskusiu, vytvoríme priestor submisívnejším spolužiakom. Úlohy zameráme na facilitáciu diskusií, prácu s emóciami, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. 

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Sládkovičova Ružomberok

„Som empatická, tolerantný, viem počúvať druhých, chcem riešiť konflikty, viem byť rovnostranná,...“ takto opísali motiváciu stať sa rovesníckymi mediátormi žiaci zo ZŠ Sládkovičova v Ružomberku.

Po dvojročnej prestávke sme sa stretli opäť, aby sme pokračovali tam, kde sme skončili. Rovesnícki mediátori vyrástli a dozreli. Boli prirodzene spontánni, vzájomne sa rešpektovali.

Otvorili sme niekoľko skvelých tém. Napr.:

V hre o ich životných dokumentoch, ktoré by vytvorili traja im blízki ľudia, spomínali predovšetkým rodičov a kamarátov. Myslia si, že dokument o nich natočený rodičmi by obsahoval chronológiu ich života a zobrazoval by ich skôr v lepšom svetle. Dokument vytvorený kamarátmi by bol živší a boli by tam aj veci, o ktorých radšej verejne nehovoria. Oba dokumenty by, podľa nich, boli pravdivé a skutočné, len každý z nich by bol natočený z iného uhla pohľadu. Žiaci si myslia, že túžba rodičov dokumentovať ich život od batolivého veku a s fotografiami, ktoré sú „trápne“ súvisí so spomienkami, s pocitom, ktorí si rodičia chcú vybaviť z čias, kedy boli deti od nich úplne závislé, keď im to dávali najavo objatím, verbálne aj neverbálne. Žiaci komunikovali, že aj v súčasnosti potrebujú rodičov , ale v určitých situáciách preferujú prítomnosť rovesníkov.

Tak nech dobiehajú v rovesníckych vzťahoch to, čo im dva roky chýbalo. Za spoluprácu ďakujem kolegom Břetislavovi Vozníkovi a koordinátorke programu školskej mediácie Monike Sanigovej a pani riaditeľke Marte Nechalovej. 

3. stretnutie - Program rovesníckej mediácie v ZŠ Sládkovičova ako prevencia

Štátna školská inšpekcia medzi TOP 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách zaradila aj odporúčanie eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov. Ako jednu z účinných stratégii označila zavedenie programu rovesníckej mediácie.

ZŠ Sládkovičova v Ružomberku predvídavo začala program rovesníckej mediácie realizovať ešte v roku 2019. Pandémia plány odložila, ale k preventívnemu programu sa škola vrátila v marci 2022.

Cieľom prvého stretnutie tímu rovesníckych mediátorov bolo vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu, rozvíjať schopnosť empatie. Žiaci sa zamerali aj na tréning všímavosti a pozorovania. Pracovali individuálne aj v skupinách. Zvládali rôzne formy rozhodovania, ale aj rozbor argumentov podporujúcich ich tvrdenie.

Druhé stretnutie sa nieslo v znamení zásad, ktoré sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, napr. poznať seba aj spolužiakov, byť dobrým pozorovateľom, vedieť komunikovať pokojne, aktívne počúvať a zmierňovať napätie, vedieť pracovať so sklamaním, vedieť sa rozhodovať.

Rovesnícki mediátori hľadali odpoveď aj na otázku, aký by mal byť rovesnícky mediátor. Zhodli sa na tom, že by mal byť: empatický, pozorný, mal by vedieť aktívne počúvať iných, mal by byť všímavý, mal by vedieť odhadnúť situáciu, mal by byť pokojný, komunikatívny, nemal by odsúdiť niekoho na prvý pohľad, mal by byť láskavý, priateľský, mal by byť dobrým pozorovateľom, mal by byť kľudný, nestranný, nekonfliktný, neutrálny, kladný.

Výstupom z projektu budú zdravšie vzťahy v triedach, vzájomný rešpekt, ale aj riešenie konfliktov cestou zmierovania, dohody.

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ Sládkovičova v Ružomberku

18.07.2022 19:17

Záverečné stretnutie - Projektové úlohy rovesnícki mediátori úspešne zvládli . Už tu nebol každý sám za seba, boli jeden tím. Piatakov usmernili deviataci, ôsmaci sa pridali k šiestakom. Boli k sebe pozorní, všímaví a veľa, veľa, veľa sme sa rozprávali.....a to je čaro týchto stretnutí, vedieť, kedy sa treba rozlúčiť, lebo ďalej je to na nich.

Vzájomne si aj niečo spoločne zaželali:

Želáme si, aby sme boli všímaví a pozorní, aby sme videli vo svete aj to, čo ostatní prehliadajú, pretože na svete sú veci, ktoré stojí zato si všímať a venovať im svoju pozornosť.
Želáme si, aby sme boli dobrými poslucháčmi. Počúvajme nielen to, čo chceme počuť, ale aj to, čo počuť nechceme.
Želáme si dobré vzťahy s ľuďmi. Nech nám úsmev každý deň zdobí tvár a dobrá nálada z nás srší na všetky strany. Pozitívne a ambiciózne myslenie je kľúčom k šťastiu.
Ďakujem za spoluprácu mediátorom Břetislav VozníkPetra Mendelová, koordinátorke programu RM v škole Monika Šefranková Sanigová a vedeniu školy, ktoré tento program od začiatku podporovali. Veľa nadhľadu a nových skúseností prajem.
 
Mestská televízia Ružomberok: https://fb.watch/elkaxgGW2U/
 
Lektorky a lektor: Dušana Bieleszová, Břetislav Vozník, Petra Mendelová, Monika Sanigová
 

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia.

Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy, vďaka ktorému si časť žiakov osvojí kľúčové memediačné zručnosti, a tie bude aktívne využívať v prostredí školy, tried, je cestou zlepšovania kvality vzťahov a súčasne prevenciou pred sociálnopatologickými javmi, ktoré ohrozujú žiakov. 

Je žiaduce, aby tréningovým stretnutiam žiakov predchádzal aj seminár určený pre pedagogických a odborných zamestnancov školy. V Základnej škole na Sládkovičovej ulici v Ružomberku seminár sledoval tri ciele. 

Prvým cielom bolo otvorenie témy zvládania náročných situácií z hľadiska potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Druhým cieľom bolo oboznamenie tímu s programom rovesníckej mediácie (aké zručnosti rovesnícki mediátori potrebujú, aká je úloha žiakov aj dospelých v celom procese začlňovania programu, aké by mali mať predispozície žiaci, ktorí sa stanú rovesníckymi mediátormi, s akými problémami sa môžu žiaci aj pedagógovia stretnúť počas osvojovania si zručností). A v tretia rovina, ktorú sme s kolegom Břetislavom Vozníkom sledovali, bol oddych, relax, reflexia a sebareflexia tímu.

Cieľ sme napĺňali prostredníctvom skupinovej práce v ktorej dominovala diskusia, tvorba argumentov, tvorba dohody, brainstorming, aktívne počúvanie. Zároveň sme využli hru (aktívne zážitkové učenie) a nechýbali ani videoukážky a analýza deja. 

Dušana Bieleszová, Břetislav Vozník

 

Späť