1. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

04.03.2016 17:00

"Naučíme sa riešiť konflikty. Budeme mať menej konfliktov. Budem vedieť lepšie riešiť problémy ja sám. Očakávam spoluprácu. Chcem lepšie zapadnúť do priemernej spoločnosti. Chcem zlepšiť komunikačné schopnosti, vcítiť sa do situácie človeka, ktorý má problémy. Chcem byť milý, mať viac kamarátov. Očakávam informovanosť, viac pomoci, zvládanie konfliktov. Chcem byť viac empatickejšia, aby nás nepohltili pocity. Očakávam, že sa zlepšia vzťahy v triede, udobrenie. Chcem riešiť konflikty vkľude, vedieť si lepšie vypočuť ľudí. Chcem byť milý nestranný, uspokojivý." 

Žiaci ZŠ Alexandra Dubčeka, ktorí prešli procesom výberu rovesníckych mediátorov v triedach 4. až 8. ročníka, zadefinovali svoje očakávania od rovesníckej mediácie jasne. Na stretnutí sa stretla šikovná zostava mladých ľudí, ktorí od prvého momentu mali potrebu zdieľať  názory, myšlienky, návrhy, skúsenosti a porovnávať si ich v tíme. 

Sú presvedčení, že dobrý tím musí byť "zohraný, vytrvalý, musí vedieť spolupracovať, malo by v ňom byť dostatok tolerancie, spoľahlivosti. Mala by v ňom fungovať dôvera a zodpovednosť".Za prekážky dobrého tímu považujú "únavu, stratu motivácie, hádky, nechuť, nedostatok času hovoriť o dôležitých veciach.

Človek, ktorý "trénuje" ľudí by podĺa nich mal byť "trpezlivý, prísny, motivačný, vďačný. Mal by mať osobný kontakt so zverencami. Mal by byť milý. Za dobrú prácu by mal vedieť pochváliť. Mal by byť uznanlivý, autoritatívny, pozorný, vtipný, múdry, inteligentný, pekný, nápaditý. Mal by naslúchať ostatným. Mal by byť spolupracujúci. Nemal by byť výbušný. Mal by byť vytrvalý, empatický, zásadový."

1. stretnutie rovesníckych mediátorov sa konalo za účasti ich ambasádoriek školskej mediácie, pani učiteľky Chowaniecovej, pani učiteľky Výbošťokovej a pani učiteĺky Vamošovej. V ich koordinačných rukách bol proces výberu rovesníckych mediátorov a plánovanie prvého spoločného stretnutia. Prvýkrát sa do programu rovesníckej mediácie zapojila aj mamička žiačky, ktorú téma zaujala. Mali sme tak možnosť konzultovať "videné" aj očami rodiča. Stretnutia sa zúčastnil aj Peter Lengyel, sociálny pedagóg, ktorý facilitoval diskusie rovesníckych mediátorov v téme citlivého pozorovania deja, chápania pocitov iných a reflexie pocitov. Tím rovesníckych mediátorov je pripravený na ďalšie témy a stretnutia.

Späť