1. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ v Malackách

22.11.2015 17:09

Prvé stretnutie majú rovesnícki mediátori 3. až 8. ročníka ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách za sebou.Témou trojhodinových diskusií a riešení problémových úloh, dôležitých otázok boli Konflikty a ich príčiny v triedach. Naučiť sa pracovať v zmiešaných vekových skupinách bolo prvou vážnou skúškou pre žiakov, ktorí vo výberovom procese získali dôveru svojich spolužiakov, žiakov inej triedy, pedagógov, rodičov, aj nepedagogických zamestnancov školy. Mladým "mediátorom" nechýbala chuť poznávať nové veci, motivácia. Dokázali sa sústrediť počas celého nášho stretnutia a smelé reakcie v závere stretnutia boli prísľubom pozitívneho pokračovania aj druhej časti tréningu, kde budeme trénovať opisné a hodnotiace pozorovanie. Bližšie sa pozrieme na vývoj konfliktu a dôležité signály v jednotlivých jeho štádiách. 

Kľúčové kompetencie rovesníckych mediátorov - 1. časť: 

Pozná očakávania od programu rovesníckej mediácie k sebe, k spolužiakom, k ostatným mediátorom, k učiteľom, rodičom a širšej verejnosti.

Dokáže rozlíšiť znaky kvalitného tímu, aj tímu, ktorý sa dostáva do problémov.

Vie pomenovať nebezpečné miesta v škole.

Je schopný popísať vo všeobecnosti najčastejšie sa vyskytujúce problémy a konflikty v triede.

Vie pomenovať prejavy človeka v konflikte, pozná príčiny, zdroje konfliktov, aj sprievodné javy.

Vie dospieť v tíme k dohode na spoločnom názore.

Je pripravený diskutovať o hodnotách v skupine. 

Späť